فاطمه محمدی - پشتیبان

فاطمه محمدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه محمدی - پشتیبان از بافت

تعداد دانش آموزان 51 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , انسانى نظام جديد , هنر

فایل های آموزشی پشتیبان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 220 976 سوال از درس زیست دهم و به این نکته اشاره میکند که باتوجه به شکل کتاب درسی پتانسیل آب آوند چوبی ساقه بیشتر از یاخته های برگ است
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 222 994 سوال کنکور سراسری خارج از کشور،و از متن درس است و این موضوع را بررسی میکند که خروج بخار آب از روزنه های هوایی سبب کشش تعرقی در آوندهای چوبی میشود
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 223 999 از متن کتاب درس و مبحث انتقال مواد در گیاهان طراحی شده و به این نکته اشاره میکند که در بارگیری آبکشی قندی و مواد آلی در محل منبع به روش انتقال فعال وارد یاخته های آبکشی میشوند
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 222 989 سوال مهم کنکور سراسری سال ۹۶, از متن کتاب درسی و به بررسی مبحث انتقال و جذب مواد در برگ گوجه فرنگی میپردازد
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 202 900 منظور از کودهای زیستی باکتریایی هستند که برای خاک مفید و بافعالیت و تکثیر خود بعضی مواد معدنی خاک را زیاد میکند،از متن کتاب درس مبحث خاک و مواد مغذی در خاک
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 207 921 سوال از متن درس زیست دهم و مبحث جانداران موثر در تغذیه گیاهی طراحی شده
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 215 942 سوال به بررسی مبحث انتقال مواد در گیاهان بسته آ ،،و دیواره های یاخته های آندودرم میپردازد
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 223 1000 سوال از آزمون های کانون و اشاره به این نکته که در طی باربرداری آبکشی قند و مواد آلی از یاخته های آبکشی با انتقال فعال خارج و وارد محل مصرف میشود
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 22 993 سوال مهم کنکور سراسری و بررسی این موضوع که نوار کاسپاری در آندودرم ریشه وجود دارد و در ساقه ندارد
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 203 906 سوال از مبحث جذب مواد معدنی در خاک از زیست دهم طراحی شده

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
هانیه قزوینی
19.94
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرجس بشیری
19.19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهشید اشرف زاده افشار
19.06
امسال
فاطمه السادات گل سرخی
18.81
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه مرادی
18.63
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
حدیث آبسالان
18.02
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهلا اباذری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ام البنین منظری توکلی
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
پرنیا پیرمرادی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه پورنوشادی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
شهرزاد قاسمی پور افشار
3 آزمون (1غیبت )
امسال
شکوفه غجه پور
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نجفی نژاد
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماء شمسی گوشکی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ریحانه حمزه نژاد
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه احمدی زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
قدسیه اعظم پور
4 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
دلارام مداحی
4 آزمون (2غیبت )
6 سال
کیمیا اسکندرزاده افشار
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه سلطانی نژاد
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
زهرا دهقانی
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه زهرا میرگنجانی
3 آزمون (2غیبت )
5 سال
سمیه برکنانی
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا منظری توکلی
2 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه برآوردی
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه شکریزاده
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ستاره درخشان
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نجمه پناه پور
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محبوبه سلطانی نژاد
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا منظری توکلی
2 آزمون (2غیبت )
3 سال
زهرا بشارت
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سحر شهابی نژاد
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هانیه محمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه نصیری بزنجانی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ندا پورحیدری
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه حاتمی پور
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نادیا محمدی زاده
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا دشتی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معصومه صفی نژاد
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
یاسمن بنی اسد
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
سحر گیلانی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا سالاری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم ناصری تکلو
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه ایرانپور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم سعید
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه آرمون
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه سلجوقی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث محمودی لورک
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شقایق سلجوقی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حامدنیا
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محبوبه ناصری امسال