علیرضا علی محمدی سلیمانی - پشتیبان

علیرضا علی محمدی سلیمانی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

علیرضا علی محمدی سلیمانی - پشتیبان از کهنوج

تعداد دانش آموزان 55 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , دهم تجربي , دهم علوم انسانى , هشتم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ابوالفضل تقی زاده محمدی
19.71
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیرحسین کریمی کهنوجی
19.5
4 سال
امیرمحمد شهریاری سرحدی
19.12
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کبری محمدی سلیمانی
19
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی اصغر سلیمانی پای زبری
19
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سامان سلیمانی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا محمدی اصل
19
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی محمد سلیمانی دامنه
18.98
4 سال
مهدیه جاوید
18.95
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد مهدی خدادادی
18.95
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی تقی زاده محمدی
18.89
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رامین امیری کچمی
18.88
2 آزمون (1غیبت )
5 سال
معصومه محمدی سلیمانی
18.75
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سعید خاوند
18.71
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نجمه جاوید
18.65
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
لاله محمدی سلیمانی
18.65
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا بلادر
18.62
امسال
اسما محمدی سلیمانی
18.5
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حمید رضا محمدی سلیمانی
18.45
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدجلیل وجیهی
18.41
امسال
محمد محمدی سلیمانی
18.25
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد باقر تقی زاده محمدی
18.25
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رقیه محمدی سلیمانی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیرعباس خوروش
18
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین سلیمانی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
رضا پرنده
18
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی پرنده
18
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه علی محمدی سلیمانی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
معصومه محمدی سلیمانی
18
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد حسین محمدی نژاد
18
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی محمدی سلیمانی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سعید پرتابی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نجمه خوروش
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا فرجی میخانه
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد حسین شهریاری سرحدی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
علی محمدی سلیمانی 4 سال
حسین محمدی سلیمانی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسین محمدی سلیمانی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد کاظم سالاری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اصغر شهریاری سرحدی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم علی محمدی سلیمانی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
راحیل تقی زاده محمدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی محمدی سلیمانی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب محمدی سلیمانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه علی محمدی سلیمانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماعیل محمدی سلیمانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
راضیه جاوید
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا محمدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین محمدی سلیمانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا شهریاری سرحدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رضا سلیمانی محمدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد فاضل خوروش
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل خوروش
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال