مریم زارع مومن آبادی - پشتیبان

مریم زارع مومن آبادی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مریم زارع مومن آبادی - پشتیبان از بم

تعداد دانش آموزان 39 نفر، در گروه ششم دبستان , پنجم دبستان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
دانشمند کوچک - کتاب کار علوم ششم دبستان 8 1 یادگیری تعریف دقیق مشاهده
دانشمند کوچک - کتاب کار علوم ششم دبستان 15 22 توجه به متن کتاب
دانشمند کوچک - کتاب کار علوم ششم دبستان 16 44 یادگیری تعریف دقیق بازیافت
دانشمند کوچک - کتاب کار علوم ششم دبستان 17 41 آشنایی با مراحل بازیافت
دانشمند کوچک - کتاب کار علوم ششم دبستان 20 55 یادگیری تعریف سختی
دانشمند کوچک - کتاب کار علوم ششم دبستان 21 60 آشنایی با ویژگی های عمومی فلزات
دانشمند کوچک - کتاب کار علوم ششم دبستان 23 67 توجه به متن کتاب
دانشمند کوچک - کتاب کار علوم ششم دبستان 27 81 سوال چالشی
دانشمند کوچک - کتاب کار علوم ششم دبستان 29 89 آشنایی با حالت لایه های زمین
دانشمند کوچک - کتاب کار علوم ششم دبستان 28 90 سوال مهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه زهرا رضائی زاده برواتی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه زهرا مهرعلی تبار
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نادری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه دریجانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر علی نسب
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هیوا دهقانی نژاد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تبسم زنگی دارستانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نورا نجاتی مقدم
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غزل همت آبادی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیلین رشیدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیده نیک سرشت
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه نازلی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث حدادیان
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریسا مومن آبادی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا پورعزیزی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
منیره سعادت آبادی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا هادیان
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرشته دهقان دولتی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
کیانا دهقان دولتی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیسا عباس پور
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابریشم هاشمی پور نصری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین فاطمه دریجانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیثه نجاتی فر
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رها عبدالعلی پور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا سعادت
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غزل بشری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا دریجانی امسال
راحیل وحیدآبادی امسال
فاطمه زهرا هادیان امسال
فرناز جعفری برواتی امسال
سوگند عرفانی امسال
نرگس رودباری امسال
مهسا باشتمن امسال
حنانه رخشانی امسال
تینا بخشعلی زاده بمی امسال
آیسا کیان مهر امسال
فاطمه علوی فر امسال