الهام بهرامی - پشتیبان

الهام بهرامی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

الهام بهرامی - پشتیبان از بم

تعداد دانش آموزان 59 نفر، در گروه يازدهم تجربي , دهم تجربي , دهم رياضى , يازدهم رياضي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 53 243 سوال ترکیبی با بخش تنطیم عصبی زیست یازدهم. دانش اموز باید بر عملکرد دستگاه عصبی خودمختار مسلط باشد و بداند که فعالیت این بخش از دستگاه عصبی ناخوداگاه است و بر ترشح بزاق، عملکرد شبکه های عصبی روده و دستگاه هورمونی موثراست.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 53 241 دانش اموز باید بداند که پیوند مولکول ها با واکنش آبکافت(ممصرف آب) شکسته میشوند. همچنین گوارش کربوهیدرات ها از دهان آغاز میشود. همچنین دانش اموز باید بر اجزا لوله گوارش و عملکرد آنها مسلط باشد زیرا در گزینه ها استفاده شده است. مثلا در گزینه سوال گفته شده که <از لوله گوارش که غذای بلع شده در ان انبار میشود> دانش اموز باید تشخیص دهد که منطور معده است. همچنین دانش اموز باید بر عملکرد یاخته های لوله گوارش و جایگاه انها در لوله مسلط باشد. مثلا در گزینه ها گفته شده که کربوهیدرات بوسیله یاخته های کناری معده گوارش میشود> در صورتی که عملکر یاخته های کناری معده ترشح کلریدریک اسید و فاکتور داخلی است که در تجزیه پروتئین ها نقش دارند. همچنین این سوال مقایسه ای طرح شده و دانش اموز باید تفاوت و شباهت گوارش کربوهیدرات و پروتئین را بداند. زیرا در گرزینه ها از واژه های همانند و برخلاف استفاده شده.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 53 245 دانش اموز باید به تمام اجزا لوله گوارش و عملکرد ان مسلط باشد. سوال به این گونه طرح شده که چند مورد صحیح است. دانش اموزان معمولا به این دسته از سوالات پاسخ نمیدهند. گزینه ها باید دقیق خوانده شوند مثلا گفته شده که دهان در تبدیل مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک نقش ندارد اگر به واژه مولکول توجه نشود دانش اموز دچار اشتباه میشود و فکر میکند که گزینه نادرست است درصورتی که صحیح است. در دهان گئازش مکانیکی اغاز میشود و غذا به ذره های کوچک تبدیل میشود
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 55 259 سوال در مورد حرکات کرمی و قطعه قطعه کننده لوله گوارش است. دانش اموز باید تفاوت ها و شباهت این دو حرکت را بداند.هردو در اثر ورد غذا و گشاد شدن لوله گوارش و در نتیجه حرکات منظم ماهیچه های دیواره لوله گوارش ایجاد میشوند اما در حرکات قطعه قطعه کننده منقیض و شل شدن بخش هایی از لوله گوارش به صورت یک درمیان اتفاق می افتد که در حرکت کرمی چنین حالتی نداریم. به قید ها نیز باید توجه شود در صورت سوال گفته شده که چند مورد همواره صحیح است؟ و یکی از گزینه صحیح است اما همواره صحیح نیست. اگر دانش اموز به واژه همواره توجه نکند گزینه اشتباه را انتخاب میکند.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 55 260 دانش اموز باید بر انواع یاخته های لوله گوارش و و عملکرد انها مسلط باشد و بداند که هرکدام از این یاخته ها در کدام بخش لوله گوارش قرار دارند و عملکرد ان بخش را نیز بدانند. همچنین بر انواع ماهیچه های لوله گوارش مسلط باشند. این سوال تقریبا همه ی فصل گوارش را پوشش داده و توصیه میشود که همه گزینه ها تحلیل شوند. به قید ها نیز توجه شود
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 52 229 مرتبط با شکل است و دانش اموز باید بر اجزا عملکرد لوله گوارش انسان، پرنده و ملخ مسلط باشد. سوال مقایشه ای است و دانش اموز باید تفاوت دستگاه گوارش این دو را در شکل ظاهری و عملکرد بداند. تصویر مورد استفاده سوال شکل لوله گوارش پرنده است اما گزینه ها مربوط به انسان و ملخ هستند.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 52 233 مرتبط با متن و شکل کتاب درسی. سوال مربوط به دستگاه گوارش نشخوار کنندگان است. اما در گزینه ها با ملخ نیز مقایسه شده است بنابراین دانش اموز باید بتواند این دو را از هم تفکیک کند. اگردانش اموز به قید ها توجه نکند نمیتواند به این سوال پاسخ دهد. در گزینه ها گفته شده که همه گیاهخواران توانایی تولید آنزیم برای گوارش سلولز را دارند درصورتی که اغلب جانوران توانایی تولید انزیم برای هضم سلولز را ندارند.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 53 239 سوال مرتبط با شکل و متن کتاب درسی است و به صورت مقایسه ای بین دستگاه گوارش پرندگان، ملخ، هیدر و کرم کدو طرح شده است.دانش اموز باید شباهت دستگاه گوارش پرنده و ملخ/ هیدر و ملخ را بداند. کرم کرو نیز اصلا دهان و دستگاه گوارش ندارد.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 26 100 مرتبط با شکل و متن کتاب درسی است. دانش اموز باید تشخیص دهد که شکل الف نشان دهنده انتهای اندوسیتوز یا اغاز اگزوسیتوز باشدو شکل ب اغاز اندوسیتوز یا پایان اگزوسیتوز است که هردو با مصرف انرژی همراه اند.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 23 78 مرتبط با شکل و متن کتاب درسی .دانش اموز باید بر شکل ظاهری، ساختمان و ظیفه انواع بافت ها مسلط باشد. این سوال به طور مقایسه ای بین بافت پیوندی سست و بافت پیوندی متراکم طرح شده. بافت پیوندی متراکم دارای کلاژن بیشنری نسبت به بافت پیوندی سست است.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
امیرحسین باغگلی تم میری
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین بنی اسدی
19.95
2 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا رودمشکی
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
شهاب ناروئی
19.9
2 آزمون (2غیبت )
5 سال
عطا اکبریان
19.9
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
میثم ابراهیم پور
19.88
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا افشاری پور
19.8
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی فکری صفری زاده
19.79
امسال
متین محمدآبادی
19.76
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سبحان حسینی
19.76
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی عسکری
19.74
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعباس جمالی
19.68
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی صدیقی دریجانی
19.6
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
امیرمحمد قلندری
19.6
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدصالح هابیلی
19.35
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی ابراهیم پور
19.22
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین عسکری برواتی
19.2
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدمهدی دادالله پور
19.14
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدکمیل غلامحسین نژاد
19.14
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل شریعتی فر
19.12
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
یونس امیرزاده
19.09
11 آزمون (1غیبت )
6 سال
امیرصالح افشارمنش
19
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرحسین محمدی افشار
19
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرین موسوی
19
2 آزمون (2غیبت )
امسال
حمیدرضا رخشانی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین چهاردانگی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محسن سام
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدعادل حسین زاده
18.98
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدمحمدحسین دریجانی
18.68
امسال
رضا ناصری
18.55
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی ابارقی
18.54
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان جعفری زاده برواتی
18.54
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اصغر بهجتی
18.54
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی دریجانی
18.47
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر کریمی افشار
18.4
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی رنجبر
18.36
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدامین حافظ آبادیان
18.2
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیربهزاد جزینی زاده
18.16
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سجاد آشتاب
18.09
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیرارسلان جبریه
18.01
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدابراهیم مشکی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علیرضا سلیمانی
18
2 سال
مجتبی حسنی برخوردار
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل چهادانگی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین کریمی افشار
3 آزمون (1غیبت )
5 سال
امیرحمزه اسدی برواتی امسال
امیررضا مسعودی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حمید شهسواری نسب عنایتی 2 سال
بابک همایون
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمود نجار
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید محمدمهدی دریجانی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شاهرخ ایران نژاد
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
صادق بیدار
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین جبالبارزی سربند امسال
محمدنوید دری جانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد شجاع حیدری
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرمهدی مشکی
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شایان شهیکی تاش
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال