نعیمه محمودآبادی - پشتیبان

نعیمه محمودآبادی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

نعیمه محمودآبادی - پشتیبان از سیرجان

تعداد دانش آموزان 50 نفر، در گروه ششم دبستان , پنجم دبستان , چهارم دبستان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
سه سطحی ریاضی ششم 92 30 تساوی کسرها
سه سطحی ریاضی ششم 93 30 ضرب وتقسیم اعداد کسری
سه سطحی ریاضی ششم 94 30 مفهوم کسر بزرگتر ازواحد
سه سطحی ریاضی ششم 95 31 جمع و تفریق کسر
سه سطحی ریاضی ششم 96 31 جمع وتفریق اعداد کسری
سه سطحی ریاضی ششم 97 31 جمع وتفریق کسرها ازروی مسئله
سه سطحی ریاضی ششم 98 31 حل کردن جمع وتفریق کسرها درمسئله
سه سطحی ریاضی ششم 99 32 معکوس کردن اعداد کسری
سه سطحی ریاضی ششم 100 32 حل کردن جمع وتفریق کسرها
سه سطحی ریاضی ششم 101 33 حل کردن مسئله

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
امیرصالح کاظمی نیا کرانی
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان ارقند 2 سال
امیرمحمد قاسمی نژادرائینی
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آلان نجارزاده
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد فیروزی پاریزی
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیررضا آبکار
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل پوررستمی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدحسین ایزدآبادی پور
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اشکان آذرنگ امسال
محمدسهیل خدابخشی پاریزی
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدیاسین نادری
11 آزمون (1غیبت )
امسال
امین عمادآبادی
10 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا شاطری
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا خواجوئی هم سریشی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرهادی اسدی لاری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریا پاسدار
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعلی ارقند
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی صادقی گوغری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرخسرو محبی رائینی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرعباس موسی پور سیاه جل
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
موحد محمودی مومن آبادی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمین محمودآبادی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبین محمودآبادی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عباس پورجعفرآبادی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا یوسفی پور افشار
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد فاضل شهبا
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین ایران نژادپاریزی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد اولیائی نسب
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدصالح محمودآبادی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیان یادگاری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمهدی شهبا
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی حافظی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریا قاسم پور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد سام قرائی خضری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرپارسا شهسواری پور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا اصطهباناتی زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعلی قلندری کر
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبین شمس الدینی بافتی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل اباذری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدمحمدطاها موسوی سعادت آبادی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر علی عطاری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل شهبا
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمهدی پرواس
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین پور ابراهیم آبادی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهران اسدی فر
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حامد علی پور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین عباسی قرائی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احد موحد
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایلیا عباسی نژاد امسال
سیدسروش حسینی امسال