سیدمهدی شهیدی - پشتیبان

سیدمهدی شهیدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سیدمهدی شهیدی - پشتیبان از سیرجان

تعداد دانش آموزان 80 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد , تجربى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
500 سوال تشریحی زیست (3) تجربی 11 15 به خوبی مبحث مولکولهای اطلاعاتی را بوشش می دهد
500 سوال تشریحی زیست (3) تجربی 15 32 مثال مناسبی برای مبحث همانند سازی دنا است
500 سوال تشریحی زیست (3) تجربی 20 56 مثال مناسبی برای مبحث بروتیین هاست
500 سوال تشریحی زیست (3) تجربی 25 75 مثال مناسبی برای مبحث رونویسی میباشد
500 سوال تشریحی زیست (3) تجربی 29 95 حاوی نکات خوبی برای مبحث بروتیین سازی است
500 سوال تشریحی زیست (3) تجربی 34 129 مثال کاملا پوششی برای مبحث تنظیم بیان زن میباشد
500 سوال تشریحی زیست (3) تجربی 154 156 مثال مناسبی برای مبحث انواع صفات
500 سوال تشریحی زیست (3) تجربی 43 163 پوشش دهنده کامل
500 سوال تشریحی زیست (3) تجربی 51 194 مثال کاملی است
500 سوال تشریحی زیست (3) تجربی 56 223 مثال مناسبی است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
محمدفاضل صفاری
20
4 سال
رضا جعفر خانی
20
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شایان قاسمی نژاد
19.83
11 آزمون (1غیبت )
امسال
ابوالفضل محمودآبادی
19.77
12 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
عرفان اسدی زیدآبادی
19.75
9 آزمون (1غیبت )
امسال
علی جهانشاهی
19.74
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین امانی لری
19.68
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
علی عبدالهی
19.64
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سعید محمودآبادی
19.49
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
صابر سیوندی
19.48
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حمزه محیاپورلری
19.44
10 آزمون (2غیبت )
امسال
احسان ده شیری پاریزی
19.35
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
صالح خانی زاده پاریزی
19.2
9 آزمون (1غیبت )
امسال
حمیدرضا سلیمانی ساردو
19.08
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
علی بحرینی
19.08
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی امیرزاده
19.07
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرحسین مقتدری
19.07
9 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد نجف آبادی پور
19.06
2 سال
امین پورشاه نظری
19.06
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعلی ‌آژ
19.05
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
امیرحسین مرادپور
18.99
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین محمودپورمشیزی
18.95
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرمهدی برزه
18.81
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی صالحی
18.75
امسال
کیان خواجوئی میرزاده
18.74
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل مرزنگی نژاد
18.62
11 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین بلوردی
18.58
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمود عسکری پور
18.51
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی محمد سرداری پور
18.37
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی برزکار
18.29
7 آزمون (2غیبت )
امسال
امیررضا میرحسینی افشار
18.2
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علیرضا نعمتی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا یزدان پناه
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمزه احدی پور
9 آزمون (1غیبت )
امسال
یاسین نورمندی پور
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدحسین آباده ای
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین بلوردی
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
علی رونقی سیرجانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدصادق مکی آبادی
10 آزمون (2غیبت )
4 سال
عرفان ستوده نیا کرانی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد صالح هاشمی نسب
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین شهریارپناه
7 آزمون (2غیبت )
5 سال
سبحان صفرپورعسکری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
علی زین الدینی میمند
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
صادق دولت آبادی نژاد
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین شهسواری پور
9 آزمون (1غیبت )
امسال
سجاد سعیدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین زیدآبادی نژاد
4 آزمون (1غیبت )
امسال
رضا نصرت آبادی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حامد عباسی قرائی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین شول
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین چاوشی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرش رنجبرتوتوئی
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمدهادی صادقی گوغری
10 آزمون (2غیبت )
5 سال
حسین نادری ده قطب الدینی 4 سال
دانیال ایران نژادپاریزی
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
حسین محمودآبادی
10 آزمون (2غیبت )
4 سال
علی اسفندیارپور
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
حسین قشم پور
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمدرضا شکری پورجمالی
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمد مهدی قاسمی نژاد
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
عرفان مجیبی
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرمهدی پورشاه نظری 3 سال
محمدمهدی مریدی
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
امیرحسین ترشابی 3 سال
حسین قاسمی نژادرائینی
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرحسین رضوانیان
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
حجت راستی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی شاه محمدی
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
فرهاد پورشاه آبادی 2 سال
عرفان امانی لری
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
ابوالفضل مسعودی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا خالقخواه
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
احمدرضا بارانی
10 آزمون (2غیبت )
امسال
رضا مکی آبادی
11 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرصالح پروان
10 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدجواد پرن
10 آزمون (2غیبت )
امسال
امیررضا نژادخراسانی
11 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرمحمد حاج ابراهیمی نیا
11 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرمهدی خواجوئی میرزاده امسال