فاطمه روح الامینی - پشتیبان

فاطمه روح الامینی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه روح الامینی - پشتیبان از سیرجان

تعداد دانش آموزان 62 نفر، در گروه نهم , هشتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
ابی ریاضی نهم 68 7 اشنایی با سوالات توان ازروش تجزیه توان های صورت ومخرج وسپس ساده کردن
ابی ریاضی نهم 68 8 بدست آوردن عبارت از روش ساده سازی توان
ابی ریاضی نهم 72 9 بدست آوردن عبارت ازروش اتحاد مربع
ابی ریاضی نهم 72 10 بدست آوردن عبارت خواسته شده از روش اتحاد دوجمله ای
ابی ریاضی نهم 72 5 اشنایی با عبارت های جبری از روش ساده کردن توان واتحاد
ابی ریاضی نهم 68 4 بدست آوردن مجهول از روش ساده سازی توان
ابی ریاضی نهم 68 3 بدست آوردن عبارت ازروش تجزیه توان وساده کردن
ابی ریاضی نهم 69 11 بدست آوردن مجهول از روش تجزیه توان
ابی ریاضی نهم 69 14 بدست اوردن حاصل عبارت از روش تجزیه توان صورت ومخرج وسپس ساده سازی
ابی ریاضی نهم 69 17 بدست آوردن عبارت از روش تجزیه توان مخرج

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سارا گلستانی
20
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
معصومه قاسمی نژادرائینی
20
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه رحیم پورمرادی
20
14 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه صفی نژاد
20
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه بهرامی کوهشاهی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فریماه برزکار
20
3 سال
حدیثه صادقی
20
2 سال
نجمه السادات حسینی زیدآبادی
20
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حنانه پیرمرادی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطیما کورکی نجات قرائی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سبا اسدی
20
8 آزمون (1غیبت )
امسال
عظیمه محمودی
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هدیه رشیدی
20
8 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه زهرا زیدآبادی نژاد
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا مکی آبادی
20
8 آزمون (1غیبت )
امسال
آیناز خضری
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه قرائی خضری
19.98
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهرناز معماریان
19.98
8 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه شیبانی تذرجی
19.98
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین زهرا نصرت آبادی
19.98
8 آزمون (1غیبت )
امسال
اسماء محمودآبادی
19.95
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ام البنین صادقی
19.95
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
هستی سلجوقی
19.95
9 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مبینا کریمی
19.93
14 آزمون (2غیبت )
4 سال
فاطمه علیرضائی پور
19.93
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا سبزعلی پور
19.93
11 آزمون (2غیبت )
امسال
نگار درویشی رنجبر
19.9
8 آزمون (1غیبت )
امسال
یاسمین رضائی
19.9
7 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطیما خراسانی پور
19.86
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهسا محمدی پور
19.86
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهلا محمدی پور
19.86
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
پانیذ محفوظی
19.83
15 آزمون (1غیبت )
6 سال
فاطمه بهمن پور
19.83
14 آزمون (1غیبت )
4 سال
سیده بهار رضوی نسب
19.83
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه صادقی گوغری
19.79
8 آزمون (2غیبت )
5 سال
نازنین رقیه بابا خانی نژاد
19.76
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
سیده سما آتشی پور
19.74
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محدثه پورخسروانی
19.74
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
مبینا خواجوئی فریدونی
19.71
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سعیده سلیمانی ساردو
19.68
2 سال
آیدا صالحی
19.67
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نصرت آبادی
19.52
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کیانا علی بیگی نژاد
19.5
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
آیدا آزادپور
19.45
امسال
نازنین فاطمه بهرام نژاد
19.43
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه پیکری
19.21
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
زهره یوسفی
19.14
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سارینا خواجوئی قرائی
19.1
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
ندا نورمندی پور
19
4 آزمون (1غیبت )
امسال
یاسمن جودکی
18.93
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم روح الامینی
18.9
9 آزمون (2غیبت )
امسال
غزل سالاری
18.38
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
یگانه عزت آبادی پور امسال
یگانه جهانشاهی
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
آی ناز میرشکارپور
15 آزمون (1غیبت )
5 سال
فاطمه نجم الدینی 5 سال
یاسمن بیگی نژاد 5 سال
الینا اسلامی 4 سال
نازنین زینب غیاثی
14 آزمون (2غیبت )
4 سال
مبینا صالحی
14 آزمون (2غیبت )
3 سال
فاطیما دره گیرائی 2 سال
نازنین زهرا محمودآبادی 2 سال