فاطمه پورعلی نژاد - پشتیبان

فاطمه پورعلی نژاد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه پورعلی نژاد - پشتیبان از لاهیجان

کارشناسي زبان و ادبيات عربي شبانه -انسانی دانشگاه گيلان - رشت
تعداد دانش آموزان 14 نفر، در گروه نهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
امیرحسین دهقانیان
20
3 آزمون (1غیبت )
امسال
ماهان پنجعلی پور خشکدشتی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
عرفان موسی زاده
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
آراد تشکری
19.92
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پوریا حقگوی کنفی
19.91
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل فلاح گل محمدی
19.86
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدحسین شریف زاده
19.74
امسال
آبتین رضائی مقدم رودبنه
19.6
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
صدرا جاهدی
18.76
امسال
ابوالفضل علی دوست اصل 2 سال
آریا کوچکی دهکا
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال