فرزین عباسعلی پور - پشتیبان

فرزین عباسعلی پور - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فرزین عباسعلی پور - پشتیبان از جلفا

تعداد دانش آموزان 47 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , يازدهم تجربي , انسانى نظام جديد , دهم رياضى

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فریبا پورصفر فرد
19.52
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه احمدی
19.52
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرحان موسائی
19.5
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سمیه اتحادی گرگری
19.5
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاشار فرزین علمداری 5 سال
امین جبرئیل زاده
14 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
آرین خلیلی شجاعی
14 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیررضا راعی
14 آزمون (2غیبت )
3 سال
سینا محمد علیزاده
7 آزمون (1غیبت )
3 سال
سیدامیررضا حسینی اقدم
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی جعفرزاده
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی راحمی
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرمان عباسی
14 آزمون (1غیبت )
2 سال
ارمین عظیمی امسال
عرفان قاسمی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
میر مهدی اسماعیلی امسال
مبینا کنعانی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی احرامی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
جعفرصادق ادبی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی ابدالی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
مهران عبدالهی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
جواد موسالو
7 آزمون (1غیبت )
امسال
عرفان خاک پور اقدم طسوج
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان شاگردی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا احمدی علمداری
5 آزمون (2غیبت )
امسال
فرامرز خلفی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین الوانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پرهام حاتمی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل ناهیدی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین شبانی زنوزق
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پوریا پاکزاد
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی رشتبر
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اصولی شجاعی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما موسالو
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیدرضا امامی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد فرجی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی آقازاده
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم کرباسی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین نعمتی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آناهیتا عسگری حقی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
عرفان یوسفی زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سوگند عادلی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
علی فرج زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا خدایاری
4 آزمون (2غیبت )
امسال
سونیا ارقامی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عباس حسن پور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا آقائی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال