فرحناز دهقانی - پشتیبان

فرحناز دهقانی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فرحناز دهقانی - پشتیبان از تیران

بهداشت عمومى
تعداد دانش آموزان 11 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
نسرین سیف الدین هومانی
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار کاظمی
19.79
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه کریمی
18.79
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس ایمانیان نجف آبادی
18.74
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فرشته علی اکبری
18.32
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا غلامی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نجمه معمارپور
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حارا
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رحیمی کوهانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا محمدی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال