راضیه رضایی - پشتیبان

راضیه رضایی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

راضیه رضایی - پشتیبان از فلاورجان

تعداد دانش آموزان 52 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد , نهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
نرگس خرمی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه قاسمی
19.82
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساجده کیانی
19.76
4 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
نگین امینی
19.64
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زهرا جعفری نیسیانی
19.57
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه فانی
19.3
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا صادقی
19.2
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شیدا کرمی اشترجانی
19.19
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه زمانی اسفهرانی
19.06
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه جمالیان پور
19
5 سال
نیلوفر کاظم زاده
19
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حدیثه جلیلی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فائزه عبدالهی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مرضیه قاسمی
19
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا آقاحسینی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
الهه اکبری کلیشادی
19
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم امینی
19
11 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا کرمی
18.93
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پردیس هادیان
18.93
9 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه رمضانی
18.91
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شیوا شفیعی
18.5
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه قربانی
18.3
11 آزمون (1غیبت )
امسال
لیلا رهنما زفره
18.21
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا اسدی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نفیسه کاظم زاده قهدریجانی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهره مرادی قهدریجانی
18
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
مائده مرادی قهدریجانی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
بهار خسرویان
18
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدیه کیانی اجگردی
18
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهدیه مرادی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم کریمی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رهنما
18
امسال
زهرا السادات شیرزادی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کریمی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه هادیان قهدریجانی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهره کرمی
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
راضیه تاجیک
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا مشهدی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا مشتاقی لارگانی
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه رنجبر 3 سال
فاطمه بوسعیدی اشترجانی
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا جمالی قهدریجانی
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهلا احمدی اشترجانی
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
مرضیه فلاحیان سودرجانی
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
محدثه رهنما
9 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه قاسمی
11 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا شفیعی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زهرا رهنما امسال
زهرا مشهدی قهدریجانی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا پذیرش
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه محمودی
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ریحانه احمدی نیک امسال