قرارداد انوارالقران - پشتیبان

قرارداد انوارالقران - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

قرارداد انوارالقران - پشتیبان از اصفهان

تعداد دانش آموزان 9 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد

فایل های آموزشی پشتیبان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی هندسه (2) یازدهم ریاضی 73 344 مرتبط با صفحه 66 کتاب درسی
آبی هندسه (2) یازدهم ریاضی 73 345 ارتباط با صفحه 62 کتاب درسی
آبی هندسه (2) یازدهم ریاضی 73 346 کوتاه و مفهومی بودن سوال
آبی هندسه (2) یازدهم ریاضی 73 347 ارتباط با صفحه 69 کتاب درسی
آبی هندسه (2) یازدهم ریاضی 73 348 ارتباط با صفحه 65 کتاب درسی
آبی هندسه (2) یازدهم ریاضی 73 349 ارتباط با صفحه 67 کتاب درسی
آبی هندسه (2) یازدهم ریاضی 73 350 مرتبط با تمرین 10 صفحه ی 76 کتاب درسی
آبی هندسه (2) یازدهم ریاضی 73 351 مرتبط با صفحه 67 کتاب درسی
آبی هندسه (2) یازدهم ریاضی 74 353 مرتبط با صفحه 76 ککتاب درسی
آبی هندسه (2) یازدهم ریاضی 74 357 مرتبط با تمرین 4 صفحه 69 کتاب درسی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه جهانبازی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مائده حمیدیا
4 آزمون (1غیبت )
امسال
نگین رحیمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا سادات معنوی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستاره سادات موسوی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم روحانی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه ساعی امسال