علیرضا بیگدلو - پشتیبان

علیرضا بیگدلو - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

علیرضا بیگدلو - پشتیبان از زرین آبادخدابنده

تعداد دانش آموزان 74 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد , تجربى نظام قديم , انسانى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی شیمی (3) دوازدهم 79 385 مفهومی
آبی شیمی (3) دوازدهم 111 543 مفهومی
آبی شیمی (3) دوازدهم 111 541 مفهومی
آبی شیمی (3) دوازدهم 117 578 مفهومی
آبی شیمی (3) دوازدهم 121 600 مفهومی
آبی شیمی (3) دوازدهم 21 39 مفهومی
آبی شیمی (3) دوازدهم 23 54 مفهومی
آبی شیمی (3) دوازدهم 165 827 مفهومی
آبی شیمی (3) دوازدهم 159 795 مفهومی
آبی شیمی (3) دوازدهم 153 767 مفهومی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهدی نوروزی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر کشکر
20
امسال
علیرضا بیکدلو
19.91
14 آزمون (2غیبت )
امسال
احمدرضا کردلو
19.91
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدرضا زنگنه
19.77
12 آزمون (2غیبت )
امسال
حسین بیگدلی
19.76
8 آزمون (1غیبت )
امسال
حسین زنگنه
19.71
8 آزمون (1غیبت )
امسال
جلیل خدابنده لو
19.63
7 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر محمد بیگدلو
19.57
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین محمدی
19.5
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدی بیگدلی
19.49
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین بیکدلو
19.43
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد یاسین بیگدلو
19.36
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا خانی
19.16
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی رضا شاهوردی
19.04
14 آزمون (2غیبت )
امسال
مهدی بیگدلو
19
9 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
رسول بیگدلی
18.99
امسال
ابوالفضل اسلامی
18.96
11 آزمون (2غیبت )
امسال
مصطفی خدابنده لو
18.95
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مرتضی زنگنه
18.91
14 آزمون (1غیبت )
امسال
حامد جوزی
18.86
امسال
رضا بیگدلی
18.85
12 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد کریمی
18.81
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی رحیمی
18.81
امسال
محمد رسولی
18.7
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسن منصوری
18.5
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا اسلامی
18.45
7 آزمون (1غیبت )
امسال
نوید چراغی
18.35
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین خوئینی
18.33
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی خدابنده لو
18.26
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد امین زنگنه
18.09
امسال
رسول خانلو
18.02
10 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا بیگدلو
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا نوروزی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل موسوی
15 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر حسین رحیمی امسال
مهدی رسمتخانی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد محمدی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد زنگنه
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسن بیگدلی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان میرزایی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی گروسی امسال
ابوالفضل زنگنه
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمد اسمی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد تقی لو
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرین خدابنده لو
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد خانی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حامد خانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا میرزایی امسال
محمد محمدی
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مرتضی یارمحمد
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین فیلو
11 آزمون (1غیبت )
امسال
حسین اسلامی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
کمیل محمدی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
علی یعقوبی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
علی نوروزی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید محمد حسین حسینی امسال
علی شعبانی
5 آزمون (2غیبت )
امسال
مرتضی خواجه وند 2 سال
وحید خدابنده لو
7 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد زنگنه
7 آزمون (2غیبت )
امسال
مهدی خدابنده لو
5 آزمون (1غیبت )
امسال
علی حسن خانی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد خدابنده لو
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما پیرسراندیب پور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی محمدی
2 آزمون (2غیبت )
3 سال
حمیدرضا خدابنده لو
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی بیگدلو
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مجید شفیعی
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
توحید بیگدلو
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسن خدابنده لو امسال
علی بیگدلو امسال