فرشته صالحی مهر - پشتیبان

فرشته صالحی مهر - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فرشته صالحی مهر - پشتیبان از شوشتر

تعداد دانش آموزان 43 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , رياضى نظام جديد , رياضى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 29 71 خودروباتندی ثابت بروی خط راست درحرکت است
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 58 220 حرکت این متحرک کندشونده وسپس تندشونده
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 58 216 حرکت ابتدادرجهت محورxسپس درخلاف جهت xاست
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 71 272 مقاومت اجسام درحفظ وضعیت حرکت خودلختی نام دارد
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 71 273 قانون اول نیوتون ب حرکت باسرعت ثابت خودادامه می دهد
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 72 275 جرم یک جسم معیاری ازلختی جسم دربرابرتغییرحرکت است
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 79 314 مقاومت هواباافزایش سطح تماس جسم باهواافزایش می یابد
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 84 342 نیروی اصطکاک ب جنس دوجسم بستگی دارد
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 85 354 ضریب اصطکاک جنبشی ب ویژگی جنس وسطح تماس بستگی دارد
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 102 463 شتاب گرانش زمین جرم زمین وعکس مجذوردرفاصله ازمرکززمین

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
امیر محمد جوکار
19.77
2 سال
فتح الله عبدالهی آرپناهی
19.6
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا ابراهیم وند
19.28
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما احمد محمدی
19.12
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد زنگنه
19.06
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی براتی
19
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
علی منجزی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
میلاد عبدالهی آرپناهی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هومن نوروزی
18.95
4 آزمون (1غیبت )
امسال
آرمین رحیمی
18.8
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علیرضا نجیب
18.59
امسال
حامد منجزی
18.5
3 آزمون (2غیبت )
امسال
امیر محمد سوخته زاده
18.46
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد اسیوند استرکی
18.45
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجید خدری میرقائد
18.31
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمان احمد سمالی
18
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدرضا سوداگر
18
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ابراهیم حجار
18
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سروش چراغی
18
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
سید محمد مهدی سید حسینی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین صلواتی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عباس حمزه
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مسعود عبدالهی امسال
حسین اسکندری
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد رضا گلستانی پور امسال
محمد مهدی کویش پور
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید محمد جواد موسوی علیزاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان موسی زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد نوید میرزایی امسال
بردیا خدادادی کریموند
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سروش عطاری
3 آزمون (2غیبت )
امسال
اکبر رضایی میرقائد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرین جهانگیری امسال
حسین علیزاده
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر محمود درویشی امسال
علی دیلمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا پیرزای خبازی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
اشکان منجزی
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
سامان یوسفی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پوریا صالحی
3 آزمون (2غیبت )
3 سال