زهرا اسدی فر - پشتیبان

زهرا اسدی فر - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا اسدی فر - پشتیبان از شوشتر

تعداد دانش آموزان 55 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , منحصرا زبان , تجربى نظام قديم , رياضى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم 434 2241 بدست آوردن ثابت تعادل واکنش
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم 434 2244 بدست آوردن ثابت تعادل با استفاده از مقدارNO
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم 435 2252 بدست آوردن مقدار آب با استفاده از ثابت تعادل واکنش
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم 435 2254 بدست آوردن مقدار برم کلرید با استفاده از ثابت تعادل
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم 435 2253 بدست آوردن مقدار هیدروکلریک اسید با استفاده از ثابت تعادل
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم 439 2258 بدست آوردن مول بخار آب در حالت تعدل
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم 436 2261 بدست آوردن حجم ظرف واکنش با استفاده از ثابت تعادل
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم 437 2269 بدست آوردن نسبت جرم آب به جرم هیدروژن
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم 443 2283 درستی مقایسه قدرت اسیدی
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم 444 2292 نسبت درصد یونش

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
گلنوش مالکی
19.93
2 سال
انیس محمودی
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صفا راشد نژاد
19.92
2 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
فرشته تقی زاده
19.92
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فرشته فتاحیان پور
19.92
10 آزمون (2غیبت )
امسال
مریم حسین صوفانی
19.81
امسال
شهرزاد یوسفی نژاد
19.73
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فردوس مرادپور
19.73
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یاسمن امین مرعشی
19.66
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضوان رئیسی زاده
19.63
2 آزمون (1غیبت )
امسال
بهاره خبازیان
19.6
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
پریسا صالحی مهر
19.59
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا صادقیان
19.55
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه نجفی
19.5
2 سال
نازنین نوروزی نژاد
19.5
امسال
سمیه رامزی
19.4
2 آزمون (2غیبت )
امسال
صدیقه بابا احمدی امانی
19.36
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
سهیلا مهدی پور
19.04
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب محمدی
19.03
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فهیمه مختاری فر
19.02
7 آزمون (1غیبت )
امسال
سوگند وردی زاده
19
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مریم خدری شوشتری
19
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
نجمه کعب فرجی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهسا عبدی زاده
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده معصومه علوی
19
امسال
اعظم عبدالهی
18.88
3 آزمون (2غیبت )
امسال
عذرا محمدی
18.86
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زارعی واشیان
18.5
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه هیزم بر
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رویا بهداروند
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه شلاکه زاده
18.26
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر خلجی
18.14
2 آزمون (1غیبت )
امسال
نازنین زمانی نیا
18
5 سال
اعظم شیر علی نژاد
18
2 سال
سیده مریم اسمعیل زاده دشت بزرگ
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرشته حسینی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین بامدی وند
18
2 آزمون (2غیبت )
امسال
مریم ولی شهولی
18
2 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب مقامی حیدر
18
امسال
کبری محمودی
18
امسال
پریا منجزی
18
امسال
زینب رشیدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا نجف پور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن رضایی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بنفشه گله محمدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه نوروزی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسترن قاسمی پور امسال
حدیث خوش نیت
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
راضیه منجزی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ناهید شیروانی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شراره اطهری
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
نرگس حلیمی
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
غزال رنجبر 2 سال
فاطمه طاها نسب
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم چهارلنگی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال