زهرا زلقی - پشتیبان

زهرا زلقی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا زلقی - پشتیبان از شوشتر

تعداد دانش آموزان 50 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , رياضى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 12 4 یادگیری مسافت و جابجایی تندی و سرعت متوسط
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 12 8 مفهوم مسافت و جابجایی
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 13 19 تعیین جابجایی تندی و سرعت متوسط به کمک معادله مکان زمان
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 16 23 تعیین سرعت متوسط به کمک نمودار مکان زمان
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 215 41 تندی و سرعت لحظه ای و تعیین سرعت لحظه ای به کمک نمودار مکان زمان
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 25 51 شتاب متوسط و شتاب لحظه ای و تعیین آن ها به کمک نمودار سرعت زمان
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 29 71 حرکت با سرعت ثابت یک متحرک
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 31 91 حرکت با سرعت ثابت دو متحرک
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 35 111 سرعت متوسط متحرک در حرکت چند مرحله ای
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی 35 113 سرعت متوسط متحرک در حرکت چند مرحله ای

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
محسن فرجی ارپناهی
20
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
بنیامین محمدی بوری
19.8
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
عرفان محمودی کوهی
19.49
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محسن شکوهفر
19.47
11 آزمون (2غیبت )
امسال
مصطفی مقامی
19.25
13 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمد نوراله
19.24
7 سال
محمد امین سبزی
19.13
12 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا دارابی
19.09
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهران سبزی
19.07
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا قبله شناس
18.8
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل جولایی
18.5
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دانیال مرداسی نی سیاهی
18.49
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد امین فرج نژادی
18.3
13 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد چیت سازی
18.29
11 آزمون (1غیبت )
امسال
شایان بادپیما
18
12 آزمون (2غیبت )
11 سال
سید محمد سعید مرعشی کیا
18
2 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
پیمان جهانتاب
18
7 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مرتضی شکیبا منش
18
14 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
اهورا نصرالهی
18
13 آزمون (1غیبت )
3 سال
بهنام ملکی
18
2 سال
حمیدرضا شیرالی
18
10 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا علیزاده شهولی
18
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا غلامی
18
7 آزمون (2غیبت )
امسال
امیر کاظمی آرپناهی
18
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل مکوندی زاده
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سپهر زاهدی نسب
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رسول جلوداری
9 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد غفاری 2 سال
سجاد ملک زاده
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد غلامیان
7 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
پارسا خلیلی
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
شاهین فاطمی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان لیرابی گله
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارف بهداروندی
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیر آل کثیر
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نوید یاوریان
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرداد رسولی
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
حسین مشکور پور
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیر حسین محب آل عبا
7 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
رضا قربانی
7 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
شهاب کلهری
14 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
صادق احمدی
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد امین شالویی
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
دانیال ارجمندی
6 آزمون (1غیبت )
3 سال
پوریا خلیلی 3 سال
رضا مقامی
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا چهارلنگی
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان سفیدگر نژاد 2 سال
احمد گنج
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال