فریبا بهمنی - پشتیبان

فریبا بهمنی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فریبا بهمنی - پشتیبان از شوشتر

تعداد دانش آموزان 89 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , منحصرا زبان , رياضى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 42 181 دوره تناوب توابع مثلثاتی
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 42 189 دوره تناوب مثلثاتی
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 50 231 تابع تانژانت و ویژگی های آن
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 50 238 تابع تانژانت و ویژگی های آن
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 53 251 روابط مجموع و تفاضل سینوسی و کسینوسی
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 54 257 روابط مجموع و تفاضل تانژانت و نتایج آن
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 58 257 معادلات ساده مثلثاتی و تعمیم انها
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 59 289 تعدیل معادله ب دو نسبت مثلثاتی هم نام
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 60 307 معادلات قابل تعدیل ب یک معادله جبری
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 61 315 حل معادلات ب کمک اتحاد های مثلثاتی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
بهار مهدوی فر
20
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
پگاه بهداروند
20
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا میر ابراهیمی
20
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا زارعی
19.97
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
دنیا کریم پور
19.85
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده زاده ناظر
19.8
11 آزمون (1غیبت )
7 سال
محدثه ماهی پور
19.7
10 آزمون (2غیبت )
7 سال
یاسمن غلامیان
19.68
7 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهدیه مرداسی
19.6
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
نرگس رمضانی نسب
19.6
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امینه سعیدی نژاد
19.54
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه چهارلنگی
19.53
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عاطفه باقری
19.49
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کیمیا سنگبرزاده
19.29
امسال
نرگس مقدس پور
19.23
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نادیا فلاح زاده
19.03
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
دنیا زارعی
19.03
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مطهره علیزاده
19.02
8 آزمون (2غیبت )
امسال
نگین طالبی
19
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مولایی کوچکی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر راد احمدی
18.93
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم مولایی کوچکی
18.88
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا رشیدی کوچکی
18.87
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فیروزه مقامی
18.8
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مونس ایمانی
18.8
8 آزمون (2غیبت )
امسال
مهسا سلیقه نژاد
18.8
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه آریا
18.75
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
الهام لمسی
18.72
11 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب کیامرزی
18.65
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه مقامی
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زینب محمدی
18.5
3 سال
آیدا یوسفی
18.5
امسال
ساغر باقری
18.38
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
فیرزوه فلاح زاده
18.31
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مقامی
18.3
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدیس سیاه پوش
18.24
امسال
مهسا تلغری
18
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مبینا زارعی
18
5 آزمون (2غیبت )
5 سال
رویا جمالی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه عبدالهی آرپنهی
18
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
محدثه مرتضوی نیا
18
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
گلرخ رشیدی کوچکی
18
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
فرناز مندنی زاده
18
6 آزمون (1غیبت )
امسال
ستایش مهدی آبادی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تارا کیانی پور
18
3 آزمون (1غیبت )
امسال
حدیث زرد کوه محمدی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طناز غلامپور
18
امسال
پردیس رسولی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه عبدالهی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه غزلی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا انصاری نیا
6 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه محمدی بیرگانی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
مائده زرع افشان
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث ابراهیمی کمال
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا نزاد قرباغی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه بهداروندی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سوگند محمدی راد
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نرگس نیک راه
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اعظم فرهادی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب زلقی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه جهانگیری نژاد 4 سال
فاطمه کریمی 4 سال
مهسا کریمی
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
ستایش اعتصامی
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
یاسمن احمدی
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پریا سینایی فر
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سارا کجباف والا
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
فرشته رضایی
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه حق بین 3 سال
رضوان انصافی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
دنیا خلیلی 2 سال
زهرا نیک فرد
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
راضیه پویا 2 سال
غزل اسیوند حیدری
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
عسل بلیوند
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
تارا خاتین زاده
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
نگین چهارمحالی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه علیخانی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگار بذرچین
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سحر کرم پور
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
الهه محمودی کوهی
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرانک مقامی
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
زینب خورده فروشی زاده
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه کرملاچعب
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
پگاه فتلی زاده
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
پردیس مقامی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبینا گلی دادا
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نرگس قلیانچی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگین قلیاچی
11 آزمون (1غیبت )
2 سال