سعیده صدری - پشتیبان

سعیده صدری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سعیده صدری - پشتیبان از داراب

تعداد دانش آموزان 95 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , دهم رياضى , يازدهم تجربي , دهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فائقه عاشوری
19.93
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمدامین علیخانی
19.89
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا علی پور
19.86
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسن خوشبخت
19.71
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن نجار
19.63
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
جاوید کشاورز
19.58
9 آزمون (2غیبت )
3 سال
فاطمه سادات حسینی
19.58
8 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا عامری
19.57
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد حسین کرمی
19.53
2 سال
فاطمه جمالی
19.53
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده زهرا علوی دارابی
19.4
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه احمدی
19.32
9 آزمون (1غیبت )
5 سال
عباس رشتی
19.3
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدرضا علمی
19.28
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا پوررضاییان
19.25
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه نیک فرجام
19.22
10 آزمون (1غیبت )
امسال
علی اقبال
19.22
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین جدی
19.16
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی قائدی
19.15
10 آزمون (1غیبت )
4 سال
مهدی زارعی
19.12
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسترن جهاندیده
19.05
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدرضا نجفی
19.01
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امین دهقان فیض ابادی
19.01
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا عبدی
19
2 آزمون (1غیبت )
امسال
مهرزاد بستان سرا
18.98
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیر حسین صنمی
18.92
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین برومند
18.91
9 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین محمدیان
18.89
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مسعود باقری
18.87
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مرادی
18.86
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهرداد نجفی
18.83
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمد هادی فتحی
18.71
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اردلان یزدانی
18.66
2 سال
علیرضا نوروزی
18.6
11 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محسن خشنود ماداوانی
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مجید چاوشی
18.5
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین شفیعی
18.5
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعید قدم زن
18.35
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسین شیبانی
18.32
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل حسن زاده
18.06
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی قربانی
18
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمدحسین آدیم
18
3 سال
علی ساجد
18
8 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد شجاع
18
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد عوض زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین شجاعت
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا حیدرپور
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم رنجبری
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرحسین سیوندی امسال
سجاد علیدوست
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا طالبی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین صفرپور
2 آزمون (1غیبت )
امسال
شاهرخ رنجبر
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
حمیدرضا علی محمدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رضایی برگانی 3 سال
حمید حسینی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا خرسند امسال
علیرضا آگاه
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد موحد امسال
مهدی آگاه
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمد رضائی برگانی 4 سال
پیمان فردپورنیا
2 آزمون (1غیبت )
امسال
یوسف نصیری
2 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا رفاهت
2 آزمون (1غیبت )
امسال
علی آزاد امسال
ریحانه نیک منش
10 آزمون (1غیبت )
امسال
رضا بهزادی
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد جعفری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیدرضا حسینی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدرضا شرف زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
یزدان خرم
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا فربود
9 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر حسین مرادی فرد
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین قهرمانی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد کابلی امسال
ابوالفضل عابدی امسال
محمدعلی انصاری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی اندیش
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد عطائی نژاد
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا کارگشا
2 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
امیر انصاری امسال
محمد رامباد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوذر کشاورز
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی قوهستانی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا قدمی امسال
ابوالفضل احمدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرجس فرد ماداوانی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوافضل لطفی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا چوپان
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی صفری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعید شفیعی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حامد شامیرزایی
2 آزمون (1غیبت )
امسال