زهرا تدین - پشتیبان

زهرا تدین - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا تدین - پشتیبان از اقلید

تعداد دانش آموزان 24 نفر، در گروه تجربى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 10 14 افزایش دقت دانش آموز
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 12 19 افزایش سرعت عمل
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 13 26 توجه به متن کتاب درسی
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 24 64 توجه به مبحث میتو و میوز
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 33 91 افزایش سرعت عمل
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 37 105 توجه به متن کتاب درسی
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 39 111 افزايش دقت
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 40 115 توجه به متن كتاب درسي
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 41 119 توجه به أشكال كتاب
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 8 1 توجه به متن كتاب درسي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
راضیه زارعی
19.8
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا حسن بیگی
19.61
امسال
زهرا باقری غلامعلی
19.56
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه قلندری
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
مریم مسعودی
19.42
2 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محدثه امیدوار عسکری
19.4
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مرضیه زارعی
19.06
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رضایی وحید
19.05
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا شمشیری
19.04
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا نیکویی
19.03
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا زارعی کردشولی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهره نیکویی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا افضلی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا قلندری محمدحسن
18.9
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سارا گرامی
18.73
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زارعی کردشولی
18.6
امسال
مهدیه سادات افضلی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه امیدی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زینب ارضی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سمیرا صابری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه تقوایی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هانیه قربانی مقصود بیگی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا محسنی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال