مرضیه نگهداری - پشتیبان

مرضیه نگهداری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مرضیه نگهداری - پشتیبان از ارسنجان

تعداد دانش آموزان 73 نفر، در گروه يازدهم تجربي , تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , نهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ساجده میرشکاری
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگین قادری
19.95
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ریحانه سادات موسوی
19.93
6 آزمون (1غیبت )
امسال
مهشید امینی
19.86
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زارعی
19.86
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مائده نجفی
19.81
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده فاطمه حسینی
19.75
3 سال
حدیث آرامش
19.68
9 آزمون (1غیبت )
5 سال
معصومه نگهداری
19.66
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فرشته رمضانی
19.64
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا شبانی
19.64
5 سال
فرناز نگهداری
19.43
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا امانی
19.39
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیما امینی
19.36
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زارعی
19.33
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نجمه کاظم زاده
19.12
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
معصومه مرتضائی
18.97
6 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا میرشکاری
18.93
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا اسماعیلی
18.92
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ملیکا آزادی
18.81
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آناهیتا نگهداری
18.77
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا دهقان
18.55
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفانه هاشمی
18.51
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
هانیه صیادی چهارراهی
18.51
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا میرزائی
18.44
2 آزمون (2غیبت )
امسال
فائزه هاشمی
18.43
11 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه اسماعیلی
18.4
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا دمیری
18.39
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سحر زارع پیشه
18.24
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه امینی
18.12
5 آزمون (2غیبت )
2 سال
کوثر زارعی
18.06
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه میرشکاری
18.03
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
زهرا محمدجانی
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معصومه بیات
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حبیبه طهماسبی نگهداری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه علی زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا بیات
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه جوکار
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فرناز رنجبر
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
ندا زارعی
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عاطفه میرشکاری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه باقری
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا شیخعلی
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا یزدانی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه فدوی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه شیخعلی
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
فرناز زارعی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهرناز یزدانی امسال
کوثر سرچهانی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
ستاره سلمان زاده
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه شیبانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نگهداری
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا محمدحسینی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا شیخعلی
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه زارعی
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه رحیمی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیایش بهمرد
5 آزمون (2غیبت )
امسال
سپیده بهمرد
5 آزمون (2غیبت )
امسال
مرضیه بیات
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه امینی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه بیات
3 آزمون (2غیبت )
امسال
زینب ملک حسینی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امینه نگهداری
6 آزمون (1غیبت )
4 سال
محدثه میرشکاری
5 آزمون (2غیبت )
امسال
نرگس عابدی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه مرادی
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه یزدانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رعیت نژاد
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مرضیه بیات
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى