منیره صابری شکیب - پشتیبان

منیره صابری شکیب - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

منیره صابری شکیب - پشتیبان از آشخانه

تعداد دانش آموزان 71 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , يازدهم علوم انسانى , دهم علوم انسانى

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهدی رضازاده
19.83
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عباس صنمی
19.76
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا تابش
19.66
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
پوریا قویدل
19.6
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد لطیف آبرون
19.52
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
متین تقتمش
19.43
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی عابدی
19.41
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مسعود رجبی کیکانلو
19.41
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماعیل زارعی
19.31
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رضا حمیدی
19.31
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی ده پناه
19.24
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا یزدانی
19.14
11 آزمون (1غیبت )
امسال
حمیدرضا روحانی
19.14
امسال
محمد امین آزادواری
19.1
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی حمزوی
19.07
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین سیف الهی
18.98
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی غلامی
18.98
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی پاکزاد
18.92
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امید شهروان
18.89
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر محمد محبی
18.86
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبین رضائی
18.75
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدصدیق برزین
18.75
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد محمدی
18.62
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی شعبانی
18.58
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سامان بهنود
18.45
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عباسعلی مرادی
18.44
امسال
علی عمرانی
18.34
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین رونقی
18.32
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کاظم قنبری
18.08
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا شاکری
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا سبحانی
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
علی دلیریان کیکانلو
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارف یوزباشی امسال
علی قنبری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل رحمانی یزدی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا رنجبر
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایمان شهروان
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعید رمضانی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی جعفری
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
بهرام ساسان
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماعیل داوری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
علی اکبر نامجو
10 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد محمدی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عبدالرزاق خادمی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
ابوالحسن مشکدان
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین فیروزبخت
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی برومندی امسال
حسین رمضانی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
بهنام شجاعی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی مجردی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین اسلامی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماعیل رشید
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدعلیرضا اسدزاده
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا زاهدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی جوبه
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رضائی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد ذبیحی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شباهنگ قادری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فخرالدین تقتمش
3 آزمون (1غیبت )
5 سال
علیرضا لطفی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
عرفان صداقت
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حافظ تقتمش
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فواد فاضلی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
وحید اورنگ
3 آزمون (2غیبت )
امسال
امیررضا رحیمی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید عباس عفتی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی افتخاری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدرضا براتی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی محبی
8 آزمون (1غیبت )
امسال