زینب منصوری - پشتیبان

زینب منصوری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زینب منصوری - پشتیبان از لامرد

تعداد دانش آموزان 47 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , يازدهم علوم انسانى , تجربى نظام قديم , رياضى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
نیلوفر طاهری
19.58
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم محمدی زاده
19.58
امسال
زهره نوازشی
19.55
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه علی پور
19.47
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا حسینا
19.45
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مرضیه کهن سال
19.45
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرزانه خسروی
19.38
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم راستگو
19.21
امسال
مهسا حیدری
19.06
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا باقری
19
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فرشته عباسی
18.98
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا محمدپور
18.97
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا فضلی
18.86
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا نساج
18.7
7 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه دریابر
18.68
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نسیبه ربانی زاده
18.56
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
سحر دلیر
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رحمانی
18.33
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده الهه پذیرش
18.12
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیده فاطمه تقوی
18.03
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه چشمه نور
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
کیمیا بیرمی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
زینب نظری
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا صدیقی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا مظفرپور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه علی پور امسال
آرزو عدالتی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده بهاالدینی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه قائدی
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه محمدی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه محمدی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهسا عبداله پور
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه جعفری
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
محدثه خواج زاده
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه کریمی فیشوری
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
بیتا راستگو
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده الهه زندوی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم فتوحی زاده
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر طاهری
3 آزمون (1غیبت )
امسال
لیلا قائدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارفه علامی نژاد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا منصوری
2 آزمون (1غیبت )
امسال
عارفه صفری امسال