مریم احمدپور - پشتیبان

مریم احمدپور - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مریم احمدپور - پشتیبان از لامرد

تعداد دانش آموزان 49 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد , يازدهم تجربي , انسانى نظام قديم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فرزانه سفارشی
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا خرسند
19.92
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهره جاودان
19.72
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا میرزائی
19.53
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا میر
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر کریمی
19.45
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس یوسفی
19.24
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا شبان پور
19
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه ابراهیمی
19
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده لیلا هاشمی
19
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه داروغه
19
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم میرزائی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرخنده میرزاده
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین پرند
18.96
2 سال
مبارکه حسن زاده
18.92
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده زهره هاشمی
18.77
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه حاجی زاده
18.6
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم هاشم زاده
18.57
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب عبدالهی
18.45
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا اسلام لوئی
18.42
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده معصومه هاشمی
18.14
2 سال
فاطمه رستگار
18.14
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه شبان پور 2 سال
مریم احمدزاده
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم محمدی زاده
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهره شبان پور
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه آگاهی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا ایزدی پناه
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم احمدزاده
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرجس عباسی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیما محمدی نژاد
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نجمه علیپور
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهره صدیقی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بلو
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیلا غیاثی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
لیلا نوروزی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده فاطمه هاشمی
2 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه زهرا عبدالهی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حلیمه مهرابی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا نرمانی
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه مهرابی امسال
نرگس عبدالهی امسال
مهدیه احمدی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
شهربانو میرزائی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رباب حسن زاده امسال
سیده فاطمه هاشمی
8 آزمون (1غیبت )
6 سال
محدثه جاودان
2 آزمون (1غیبت )
3 سال