ام البنین کلانتریان - پشتیبان

ام البنین کلانتریان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

ام البنین کلانتریان - پشتیبان از اسفراین

تعداد دانش آموزان 69 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , انسانى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 141 811 آشنایی با مبحث مطالعات مولکولی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 141 812 آشنایی با مبحث مطالعات مولکولی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 141 813 آشنایی با مبحث مطالعات مولکولی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 141 814 آشنایی با مبحث مطالعات مولکولی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 141 815 آشنایی با مبحث مطالعات مولکولی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 141 816 آشنایی با مبحث مطالعات مولکولی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 141 817 آشنایی با مبحث مطالعات مولکولی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 141 818 آشنایی با مبحث مطالعات مولکولی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 141 819 آشنایی با مبحث مطالعات مولکولی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 141 820 آشنایی با مبحث مطالعات مولکولی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهسا فولادی
19.7
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
یگانه قربانی
19.55
9 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
فاطمه عباسی
19.5
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
الهام عباسی جوشقان
19.49
7 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه فخرزارعی
19.28
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پریسا بهزادی
19.16
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
نازنین نوروزی
19.05
7 آزمون (2غیبت )
4 سال
زهرا دلیر
18.85
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه صمصامی
18.7
8 آزمون (2غیبت )
4 سال
سهیلا شکوری
18.68
12 آزمون (1غیبت )
امسال
فریبا دانائی میلانلو
18.66
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا چوپانی اب بخش
18.53
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا مقیمی مقدم
18.37
8 آزمون (2غیبت )
9 سال
مهسا ناصری
18.36
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا محمدنژاد حسن اباد
18.34
9 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
ملیکاسادات نوروززاده
18.22
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه عفتی
18.14
8 آزمون (1غیبت )
7 سال
مهساسادات حسینی
18.11
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبینا جوانشیر
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
مرضیه فروغی نیا
8 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا پرهیز
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
شکوفه صبری
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهسا معین پور
7 آزمون (2غیبت )
امسال
صبا ناصری
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
سمانه قربانی حصاری
15 آزمون (1غیبت )
امسال
نگار سعیدی
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه درتومی
8 آزمون (1غیبت )
6 سال
مهسا لعل عوض پور
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
سمیه حیاتی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه ظهرابی
8 آزمون (1غیبت )
5 سال
سمیرا ابراهیمی
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه داورشناس
14 آزمون (2غیبت )
امسال
مائده عبدلی حصاری
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
سمیه صفدری
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا محمدی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا رضائی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
سحر امامی
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
مریم حسین پور
8 آزمون (2غیبت )
5 سال
زهرا شیرزاد
8 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
زهره سیدجمالی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه عباسی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حسن پور
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار مهدی نژاد
6 آزمون (2غیبت )
3 سال
الهه ابراهیمی مقدم
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا پرهیز
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه عابدی کوشکی 5 سال
یاسمن صبری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب فیروز
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه جعفری
5 آزمون (1غیبت )
امسال
نفیسه ارقند
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا حیدری 2 سال
ملیکا بیدی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حمیده رمضانی امسال
شیداسادات سیدیان
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرزانه نیک فرجام
6 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه ناصری
6 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه الهی امسال
نرگس منصوری
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه ابراهیمی مفرد 3 سال
زهرا عبدی 5 سال
محترم محمدیان
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یگانه یوسفی ایرج امسال
بتول عابدی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهره حکم آبادی
8 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
هانیه کریمیان
8 آزمون (1غیبت )
6 سال