مهدیه منوچهری - پشتیبان

مهدیه منوچهری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهدیه منوچهری - پشتیبان از بیرجند

تعداد دانش آموزان 60 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , انسانى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 66 285 گزینه های مهم و دام دار
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 66 286 مهم
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 66 289 اشتباه و خطا احتمالی درانتخاب گزینه ها
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 66 290 اشنایی با اثار چندین نویسنده در یک گزینه
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 67 293 اشنایی با محتوای اثار نویسنده در یک گزینه
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 67 294 دشوار و مهم و دربرگیرنده شناخت،اثار دیگر نویسنده ها
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 72 324 شناخت با اختیار وزنی ابدال
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 71 316 اشنایی با اختیارات وزنی اوردن فاعلاتن به جای فعلاتن
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 75 241 اشنایی با اختیار وزنی قلب و تفاوت،با اختیارات وزنی دیگر
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 70 315 اشنایی با اختیار وزنی و زبانی در یک سوال

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهدیه اله یارزاده
19.63
7 آزمون (1غیبت )
امسال
حمیده خسروی
19.56
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا عبدی اوجان
19.54
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب کرامتی نژاد
19.5
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا حجی پور
19.47
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مرضیه مشمول
19.45
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا خزاعی
19.45
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه عابدینی
19.39
5 آزمون (1غیبت )
امسال
محبوبه خاکشور
19.37
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ام البنین خرم روز
19.37
امسال
کوثر ابراهیمی
19.31
5 آزمون (2غیبت )
امسال
عاطفه سلامی فرد
19.29
7 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه گرگی آرویج
19.28
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا مودی
19.19
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فهیمه مرادی
19.19
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهناز وطن خواه
19.14
5 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه حیدرزاده
19.12
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه علیزاده
19.08
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کاظمی تبار
18.97
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زهرا تقی زاده
18.93
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا نخعی پور
18.9
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه حسینی میناخو
18.87
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا دادی
18.83
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زهرا شریفی مقدم مود
18.73
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حنانه الهیاری
18.72
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه یامسی
18.68
6 آزمون (1غیبت )
امسال
محبوبه اورادی
18.68
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه صفری
18.64
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
انسیه چاجی
18.6
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب رمضانی قیصار
18.59
7 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده صدیقه حقیقی
18.57
8 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده ریحانه سیادت
18.43
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فرزانه بهلگردی
18.35
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا هزاری
18.25
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه خزاعی
18.23
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدیه زارع
18.14
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه الیاسی مقدم
18
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
محدثه حاجی محمودی
18
3 آزمون (1غیبت )
امسال
حمیده استانستی 2 سال
مینا گل محمدی
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه شمالی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه خزاعی امسال
سمیه احمدی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه شکروئی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مژده کرمانی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدیه خسروی امسال
یکتا یاحقی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
غزاله زنگوئی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
سیده عاطفه قطبانی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرزانه رضائی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا آرامجو
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه پسندیده فرد امسال
فاطمه محمدی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه سادات حسینی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه نخعی زینلی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
عهدیه قاسمی
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
رضوانه امیرآبادی زاده
6 آزمون (1غیبت )
امسال
تکتم فنودی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارفه ربیع زاده رخ
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارفه فیضی
8 آزمون (1غیبت )
امسال