مجتبی رحمانیان شهری - پشتیبان

مجتبی رحمانیان شهری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مجتبی رحمانیان شهری - پشتیبان از گناباد

کارشناسي دبيري رياضي دانشگاه فرهنگيان شهيد بهشتي
تعداد دانش آموزان 54 نفر، در گروه رياضى نظام جديد , يازدهم تجربي , نهم , انسانى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ایمان عجم زیبد
20
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
محمدرضا یوسفی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ابوالفضل مصدقی
19.95
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علی اصغر دشتبان
19.9
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
ابوالفضل سکانی
19.9
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر علی پور سقی
19.75
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
حسین صفادل
19.5
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرحسین مختاری
19.35
6 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
رضا رمضانی
19
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
ابوالفضل شریفی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سجاد زارع حسینی
19
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدی زنگویی
18.76
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی غلام زاده
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
سجاد جعفرزاده بهابادی
18.41
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حامد باقرزاده
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیر رضا معلمی
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
محمد امین رهنی
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
محسن چمنی دیسفانی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
جواد قادری
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
صالح رفیعی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امید مرادی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
محسن اصغری نوقابی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
حمید صادقی مقدم
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین اسماعیلی بیمرغ
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دانیال کوه میشی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سعید خزاعی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا کوه میشی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرحسین رمضانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا ضیائی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی سلطانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد صفرنیاشهری
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سجاد بیناباجی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی صفرزاده نوغابی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر حسین اکبر زاده شهری
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
علی آشوری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی زحمتکش شورآبی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مصطفی نسائیان
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال