محدثه علی نژاد - پشتیبان

محدثه علی نژاد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

محدثه علی نژاد - پشتیبان از فریمان

تعداد دانش آموزان 15 نفر، در گروه هشتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی - ریاضی هشتم 17 5 درحل سوالات چندضلعی با دانستن یک فرمول ساده به راحتی به آن پاسخ میدهنداما...امااگرآن فرمول راندانندسوالات حل نشدنی است.
آبی - ریاضی هشتم 17 6 سوال نکته کلیدی داردوبرنامه راهبردی کانون را پوشش میدهند
آبی - ریاضی هشتم 18 8 برای حل این سوال دانش آموزبایدبه مفهوم تقارن وقطرتسلط کافی داشته باشد
آبی - ریاضی هشتم 18 11 سوال نکته آموزشی دارد یا به قولی دام آموزشی دارد که نیازبه دقت وتمرکزبالادارد
آبی - ریاضی هشتم 18 14 سوال متفاوتی است مانند بقیه سوالات نیست که از اول دانش آموزرابه فکرفرمول بیاندازد دانش آموزسوال رامیخواندبایدفکرکندکه مربوط به کدام مبحث است
آبی - ریاضی هشتم 18 17 دراین سوال دانش آموزبایدچندنکته درباره اندازه زوایادرشکل بداند
آبی - ریاضی هشتم 19 19 سوال آسانی است اما گاهی سوال آسانی درکنارچندسوال سخت دانش آموزرابه چالش می‌شده بسادانش آموزپاسخ اشتباه را انتخاب کند
آبی - ریاضی هشتم 19 21 سوال کمی زمان براست اماباکمی دقت به راحتی حل میشود گاهابخاطرطولانی بودن سوال دانش آموزدچاراشتباه سهوی میشودکه اورا به سوی پاسخ اشتباه سوق میدهد
آبی - ریاضی هشتم 19 24 سوال برنامه راهبردی کانون را پوشش میدهد و نکته مهم و خوبی رابه داش آموزآموزش میدهد
آبی - ریاضی هشتم 19 26 درحال این سوال دانش آموزبایدبه مفاهیم زاویه قائمه وعمودمنصف تسلط داشته باشددراین صورت میتواندبراحتی به سوال پاسخ دهد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سارا صادقی یونسی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زینب سنجری
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
کوثر فتاح زاده
20
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
صبا عطائی سفید سنگی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حانیه پاسبان
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نازنین فاطمه آسیائی پور
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عارفه آسیائی پور
19.95
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فائزه رضایی مقدم
19.79
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
الهام کوه نشین
19.71
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهلا غلامی قلعه نو
19.35
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
الهام میرزائی شهرکی
19
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فرشته دادخواه
19
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یگانه گوهری جامی
19
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا دولتمند
18.98
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا محمد زاده
18.15
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال