نمونه سوال های امتحانی
تعداد بازدید :

نمونه سوال های امتحانی مقطع: سوم تجربي

آمار

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال آمار و مدل سازی دبیرستان شهیدان عبدالهی

امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان آمار- دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان آمار دی ماه 93 دبیرستان شهیدان عبدالهی

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم آمار دی 91- مدارس سرای دانش

سوال ارسالی دبیران

امتحان آمار3مدرسه مادر لرستان چگنی-دی ماه

تاریخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان تاریخ معاصر

ریاضی 3

نمونه سوال های امتحانی

امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان

امتحان ریاضی 3 دی ماه 93 - شهرکرد

سوال امتحان مدرسه قاضی طباطبایی تبریز- دی ماه93

مشابهت با کتاب پر تکرار

تشابه امتحان نهایی ریاضی3 خرداد 92 با کتاب سوال های پر تکرار

امتحان نهایی

امتحان نهایی ریاضی 3 دی 93+پاسخ

امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی شهریور 93+پاسخ

امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی -خرداد 93+پاسخ

امتحان نهایی ریاضی 3 خرداد 92 +پاسخ

نمونه سؤال درس رياضي(3) +پاسخ

نمونه سؤال درس رياضي(3) +پاسخ

سوال امتحان نهایی ریاضی3 دی 91+پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس رياضي شهريور 91+ پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان ریاضی 3 دی ماه شهرستان اردکان

ریاضی 3تجربی تیز هوشان بهشتی خلخال

امتحان ریاضی3 مدرسه آزادی بوکان-دی ماه93

ریاضی3 مدرسه آزادی بوکان-دی ماه 93

امتحان ریاضی 3 مدرسه نمونه معراج تایباد-دی ماه 93

ازمون ریاضی 3 دبیرستان فرزانگان 1 اهواز دی93

امتحان ریاضی3مدرسه مادر لرستان چگنی-دی ماه

امتحان ریاضی 3 مدرسه الزهرا قم-دی ماه 93

زمین شناسی

نمونه سوال های امتحانی

سوال امتحان زمین شناسی سوم دبیرستان شاهد بیرجند -دی 93

امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان زمین شناسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان زمین شناسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان

امتحان زمین شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

مشابهت با کتاب پر تکرار

مشابهت امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 93 با کتاب سوال های پرتکرار

تشابه امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 92 با کتاب سوال های پر تکرار

امتحان نهایی

امتحان نهایی زمین شناسی دی 93+پاسخ

امتحان نهایی زمین شناسی شهریور 93+پاسخ

امتحان نهایی زمین شناسی -خرداد 93+پاسخ

سوال امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 92 + پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس زمين‌شناسي شهريور91+ پاسخ

سؤال امتحان نهایی درس زمين‌شناسي خرداد 91 +پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس زمين‌شناسي خرداد91+ پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان زمین شناسی دبیرستان حضرت معصومه اهواز- دی‌ماه 93

زیست شناسی

سوال ارسالی دبیران

امتحان زیست شناسی تمام پایه های متوسطه بندرترکمن - دی ماه 93

زیست شناسی 2

نمونه سوال های امتحانی

زیست سوم تجربی دبیرستان هوشمند ساری

امتحان زیست شناسی و آزمایشگاه 2 ـ دی ماه 93 نمونه دولتی رازی شیراز

امتحان زیست سوم تجربی دی ماه 93 - شهرستان سروآباد

امتحان زیست سوم دبیرستان 17 شهریور-دی ماه 93

امتحان زیست شناسی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان زیست شناسی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان زیست شناسی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان زیست شناسی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ اموزش

مشابهت با کتاب پر تکرار

تشابه امتحان نهایی زیست شناسی خرداد 92 با کتاب سوال‌های پرتکرار

امتحان نهایی

امتحان نهایی زیست شناسی 2 دی 93+پاسخ

امتحان نهایی زیست شناسی 2 شهریور 93+پاسخ

امتحان نهایی زیست شناسی 2 خرداد 93 + پاسخ

سوال امتحان نهایی زیست شناسی خرداد 92 +پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس زيست شناسی شهريور91+ پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس زيست شناسی خرداد 91+ پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس زيست خرداد 90+ پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان زیست شناسی و آزمایشگاه 2 دبیرستان آیت اله خامنه ای ابهر-دی ماه93

امتحان زیست شناسی 2 مدرسه نمونه خیامی قاین-دی ماه93

امتحان زیست 2 مصلی نژاد تبادکان - دی93

زیست شناسی سوم تجربی - نمونه دولتی فارابی بوکان

امتحان زیست2 مدرسه واثقی گرگان-دی ماه93

امتحان زیست 2 مدرسه فرزانگان 1 ساری

امتحان زیست سوم 17 شهریور-دی ماه 93

امتحان زیست سوم تجربی

شیمی 3

نمونه سوال های امتحانی

ازمون شیمی 3 دی ماه 93 فرزانگان بهشهر

شیمی سوم دی 93 نمونه صدرا آشخانه

سوالات شیمی 3 دبیرستان غیر دولتی امین

امتحان شیمی 3 دی ماه 93 - علامه طباطبایی بیجار

امتحان شیمی3- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد سید خندان

امتحان شیمی3- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد فلسطین

امتحان شیمی3+پاسخ- دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان شیمی 3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

مشابهت با کتاب پر تکرار

تشابه امتحان نهایی شیمی 3 خرداد 92 با کتاب سوال های پر تکرار

امتحان نهایی

امتحان نهایی شیمی 3 دی 93+پاسخ

امتحان نهایی شیمی 3 شهریور 93+پاسخ

امتحان نهایی شیمی 3-خرداد 93+پاسخ(اصلاحی 10 خرداد)

امتحان نهایی شیمی 3 خرداد 92 + پاسخ

سوال امتحان نهایی شیمی3 دی91+پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس شيمي شهريور91+ پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس شيمي خرداد 91+ پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس شيمي شهريور90+ پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان شیمی 3 دبیرستان غیرانتفاعی سما - دی ماه 93

سوالات شیمی سال سوم نوبت اول دی ماه 93

امتحان شیمی3 دبیرستان کوثر سیب

آرمون دی ماه شیمی 3-دبیرستان هدف خوی

امتحان شیمی3 مدرسه نرجس (س) طبس-دی ماه 93

سوالات برگزیده شیمی 3

امتحان شیمی 3 دبرستان بعثت مشهد-دی ماه 93

عربی

نمونه سوال های امتحانی

سؤال امتحان عربی 3 مدرسه علامه اقبال لاهوری شیراز دی ماه 93

عربی 3ریاضی و تجربی دی 93 -ثریا افتادگان-شیراز

امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان

امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان نهایی

امتحان نهایی عربی 3 دی 93+پاسخ

امتحان نهایی عربی 3 شهریور 93+پاسخ

امتحان نهایی عربی 3 خرداد 93 + پاسخ (اصلاحی)

امتحان نهایی عربی 3 خرداد 92+پاسخ

سوال امتحان نهایی عربی دی91+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس عربي خرداد91+پاسخ

سوال امتحان نهایی عربی شهریور 90+ پاسخ

سوال امتحان نهايي درس عربي خرداد 90+پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان عربی 3 ریاضی و تجربی - دبیرستان علوم نوری تهران-دیماه 93

امتحان عربی 3 مدرسه ظفر - دی ماه 93

امتحان عربی 3 عمومی دیماه93

امتحان عربی 3 مدرسه زینب کبری زرین دشت ـ دی ماه 93

فیزیک

نمونه سوال های امتحانی

امتحان فیزیک پایه سوم دی ماه 93 دبیر پورکیا - دبیرستان بنت الهدی

فیزیک 3

نمونه سوال های امتحانی

امتحان فیزیک 3 تجربی فریدن -دی 93 ابوالقاسم کریمی

سوال امتحان نهایی فیزیک 3شاهدمرصاد قاین دی ماه 93

نمونه سوال امتحانی فیزیک 3 دبیرستان رضوان شهرستان شوط

سوال امتحان فیزیک 3 مدرسه سینا دی ماه 93

فیزیک 3 تجربی دی ماه 93 شهیدبهشتی گهرو

امتحان درس فیزیک 3 دبیرستان شهید مدنی هریس - دی ماه 93

امتحان فیزیک(3)تجربی دی ماه93 - رابر

امتحان پایان ترم اول فیزیک سوم تجربی دی 93 - تهران

مشابهت با کتاب پر تکرار

تشابه امتحان نهایی فیزیک خرداد 92 با کتاب سوال های پر تکرار

امتحان نهایی

امتحان نهایی فیزیک 3 تجربی شهریور 93+پاسخ

امتحان نهایی فیزیک 3 تجربی -خرداد 93+پاسخ

سوال امتحان نهایی فیزیک 3 خرداد 92 + پاسخ

سوال امتحان نهایی فیزیک دی 91+پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس فيزيك شهريور91+ پاسخ

سؤال امتحان نهايي درس فيزيك خرداد 91+ پاسخ

سوال امتحان نهایی فیزیک خرداد 91 + پاسخ

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک 3 شهریور 90+ پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان فیزیک 3 و آزمایشگاه تجربی مدرسه نمونه دولتی ملاصدرا – دی ماه 93

فیزیک3 مدرسه شاهد زرین‌شهر- دی93

امتحان فیزیک3 دبیرستان فردوسی تبریز دی93

فیزیک 3رشته تجربی نمونه دولتی رشد دختران تهران

امتحان فیزیک3 و آزمایشگاه دبیرستان 22 بهمن سعادت شهر - دی ماه93

سؤالات فیزیک 3دی93-غیرانتفاعی نشاط شهرکرد

ادبیات

نمونه سوال های امتحانی

امتحان ادبیات فارسی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان

امتحان ادبیات فارسی 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان ادبیات فارسی 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان ادبیات فارسی 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان ادبیات فارسی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان ادبیات فارسی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان ادبیات فارسی 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان ادبیات سوم نوبل تبریز دی ماه 93

مشابهت با کتاب پر تکرار

مشابهت سوالات امتحان نهايي درس ادبيات فارسي سوم با كتاب سوالات پرتكرار

امتحان نهایی

امتحان نهایی ادبیات سوم ریاضی و تجربی-دی 93+پاسخ

امتحان نهایی ادبیات 3 شهریور 93+پاسخ

امتحان نهایی ادبیات فارسی -خرداد 93+پاسخ

سوال امتحان نهایی ادبیات فارسی خرداد92+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد91+پاسخ

سوال امتحان نهایی ادبیات شهریور 90+ پاسخ

سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد90+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد89+پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان ادبیات 3 دبیرستان بهارستان تبریز

ادبیات فارسی سوم تجربی -دبیرستان حمید حسینی - دی ماه 93

ادبیات فارسی3دبیرستان شهیدنواب صفوی-دیماه93

دین و زندگی

نمونه سوال های امتحانی

امتحان دینی 3 مدرسه دانش شفیع منطقه ی 4 تهران

امتحان دین و زندگی 3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان دین و زندگی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان دین و زندگی 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان دین و زندگی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان

امتحان دین و زندگی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان دین و زندگی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان دین وزندگی 3 دی ماه 93 - تیزهوشان داراب

مشابهت با کتاب پر تکرار

مشابهت امتحان نهایی دین و زندگی خرداد 93 با کتاب سوال های پرتکرار

تشابه سوالات امتحان نهايي دين و زندگي خرداد 92با كتاب سوالات پرتكرار

امتحان نهایی

امتحان نهایی دین و زندگی 3 شهریور 93+پاسخ

امتحان نهایی دین و زندگی 3 خرداد 93 + پاسخ

سوال امتحان نهایی دین و زندگی 3 خرداد 92 + پاسخ

سوال امتحان نهايي درس معارف خرداد 91+پاسخ

سوال امتحان نهايي درس معارف خرداد 90+پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان دین و زندگی همدان ملایر-دی ماه 93

امتحان دین و زندگی همدان ملایر-دی ماه 93

امتحان دین و زندگی3 مدرسه شریعتی بهار استان همدان-دی ماه 93

امتحان دینی 3 مدرسه زینبیه اراک - دی ماه 93

امتحان دین و زندگی سوم-امیرحریری- دی ماه 93

زبان انگلیسی

نمونه سوال های امتحانی

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

سوال و پاسخ تشریحی امتحان زبان 3میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92

امتحان نهایی

امتحان نهایی زبان انگلیسی شهریور 93+پاسخ

امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 -خرداد 93+پاسخ

امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد 92+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس زبان خرداد91+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس زبان انگليسي خرداد90+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس زبان خرداد89+پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان زبان انگلیسی سوم دبیرستان علوم و معارف اسلامی زاهدان-دی ماه 93

سوال زبان انگلیسی 3 دبیرستان شاهد برادران آهندوست ارومیه

امتحان زبان سوم دبیرستان مدرسه آیت الله حکیم رمشک-دی ماه 93

زبان فارسی

نمونه سوال های امتحانی

امتحان زبان فارسی3+ پاسخ -دی ماه 93،مدارس سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان زبان فارسی3+ پاسخ -دی ماه 93،مدارس سرای دانش _واحد رسالت

امتحان زبان فارسی3 + پاسخ -دی ماه 93،مدارس سرای دانش _واحد سید خندان

امتحان زبان فارسی 3+ پاسخ -دی ماه 93،مدارس سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان زبان فارسی3+ پاسخ -دی ماه 93،مدارس سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان زبان فارسی 3 + پاسخ -دی ماه 93،مدارس سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان زبان فارسی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان نهایی زبان فارسی 3 ریاضی و تجربی -خرداد 93+پاسخ

امتحان نهایی

امتحان نهایی زبان فارسی 3 دی 93+پاسخ

امتحان نهایی زبان فارسی 3 شهریور 93+پاسخ

امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 92+پاسخ

سوال امتحان نهایی زبان فارسی دی 91+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد91+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد90+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد89+پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امنحان زبان فارسی پیامبر اعظم خواف -دی ماه 93

    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید