تخمین رتبه کنکور سراسری سال ها 84 تا 94

توجه داشته باشید که تخمین رتبه بدون در نظر گرفتن تاثیر معدل محاسبه می شود .
میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 95