قبولی های کنکور سال 98

برای مشاهده قبولی های کنکور دانشگاه های مختلف ، بر روی نام دانشگاه کلیک کنید.
دانشگاه صنعتي شريف - تهران دانشگاه تهران دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران دانشگاه شهيد بهشتي - تهران دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) دانشگاه الزهرا(س) - تهران دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران دانشگاه صنعتي اصفهان دانشگاه اصفهان دانشگاه فردوسي - مشهد دانشگاه صنعتي شيراز دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين دانشگاه شيراز دانشگاه صنعتي قم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دانشگاه قم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس دانشگاه خليج فارس - بوشهر دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشگاه يزد دانشگاه كاشان دانشگاه گيلان - رشت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان دانشگاه مازندران - بابلسر دانشگاه تبريز دانشگاه گلستان - گرگان دانشگاه اراک دانشگاه صنعتي همدان دانشگاه بوعلي سينا - همدان دانشگاه رازي کرمانشاه دانشگاه زنجان دانشگاه اروميه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز دانشگاه اردکان دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر دانشگاه سمنان دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول دانشگاه صنعتي اراك دانشگاه شهرکرد دانشگاه دامغان دانشگاه صنعتي شاهرود دانشگاه كردستان - سنندج دانشگاه ميبد دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار دانشگاه صنعتي اروميه دانشگاه ياسوج دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل دانشگاه تفرش دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان دانشگاه بجنورد دانشگاه صنعتي قوچان دانشکده فني و مهندسي گلپايگان دانشگاه بيرجند دانشگاه صنعتي بيرجند دانشگاه ملاير دانشگاه بناب
دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران دانشگاه تهران دانشگاه شهيد بهشتي - تهران دانشگاه الزهرا(س) - تهران دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي مشهد پرديس شهيد بهشتي - مشهد دانشگاه فردوسي - مشهد دانشگاه علوم پزشکي ايران دانشگاه علوم پزشکي سمنان دانشگاه علوم پزشکي تبريز دانشگاه علوم پزشکي شيراز دانشگاه علوم پزشکي جهرم دانشگاه علوم پزشکي فسا دانشگاه علوم پزشکي اروميه دانشگاه علوم پزشکي بابل دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد پرديس شهيد رجايي - اروميه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت دانشگاه علوم پزشکي زنجان دانشگاه علوم پزشکي اراک دانشگاه علوم پزشکي ياسوج دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج دانشگاه علوم پزشکي كرمان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند دانشكده علوم پزشكي مراغه دانشگاه علوم پزشکي قزوين دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد دانشگاه علوم پزشکي يزد پرديس شهيد رجايي - شيراز دانشگاه علوم پزشکي دزفول دانشگاه علوم پزشکي كاشان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس دانشگاه علوم پزشکي همدان دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد دانشگاه علوم پزشکي سبزوار دانشگاه علوم پزشکي بوشهر دانشگاه علوم پزشکي قم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان دانشگاه علوم پزشکي ايلام دانشگاه علوم پزشکي اردبيل دانشگاه علوم پزشکي شاهرود دانشگاه علوم پزشکي جيرفت دانشکده علوم پزشکي خوي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان دانشکده علوم پزشکي گراش دانشگاه علوم پزشکي گناباد دانشکده علوم پزشکي بهبهان دانشكده علوم پزشكي سراب دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) دانشگاه تبريز دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه دانشكده علوم پزشكي آبادان دانشگاه علوم پزشکي زابل دانشكده علوم پزشكي ساوه دانشگاه علوم پزشکي بم دانشکده علوم پزشکي خلخال دانشكده علوم پزشكي شوشتر دانشکده علوم پزشکي نيشابور دانشگاه شيراز دانشگاه اروميه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) دانشكده علوم پزشكي تربت جام دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشگاه يزد دانشکده علوم پزشکي سيرجان دانشگاه سمنان دانشگاه مراغه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان دانشگاه رازي کرمانشاه دانشكده علوم پزشكي اسفراين دانشگاه قم دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر دانشگاه ملاير دانشگاه زنجان دانشگاه مازندران - بابلسر دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل دانشگاه گيلان - رشت دانشگاه كردستان - سنندج دانشگاه ايلام دانشگاه اراک دانشگاه بوعلي سينا - همدان دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان
دانشگاه تهران دانشگاه شهيد بهشتي - تهران دانشگاه علامه طباطبايي - تهران دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) دانشگاه خوارزمي تهران دانشگاه الزهرا(س) - تهران دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران دانشگاه اصفهان دانشگاه فردوسي - مشهد پرديس شهيد بهشتي - مشهد دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري دانشگاه يزد دانشگاه كاشان پرديس شهيد رجايي - اروميه پرديس شهيد رجايي - شيراز دانشگاه شيراز دانشگاه بجنورد دانشگاه تبريز دانشگاه بوعلي سينا - همدان دانشگاه قم دانشگاه اروميه دانشگاه مازندران - بابلسر دانشگاه گيلان - رشت دانشگاه زنجان دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشگاه اراک دانشگاه گلستان - گرگان دانشگاه شهيد باهنر - كرمان دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار دانشگاه بيرجند دانشگاه كردستان - سنندج دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز دانشگاه سمنان دانشگاه رازي کرمانشاه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل دانشگاه ياسوج
دانشگاه الزهرا(س) - تهران دانشگاه علامه طباطبايي - تهران دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) دانشگاه شهيد بهشتي - تهران دانشگاه تهران دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) دانشگاه اصفهان دانشگاه فردوسي - مشهد دانشگاه شيراز دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين دانشگاه شهرکرد دانشگاه مازندران - بابلسر دانشگاه گيلان - رشت دانشگاه يزد دانشگاه كردستان - سنندج دانشگاه كاشان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز دانشگاه ياسوج دانشگاه گلستان - گرگان دانشگاه قم دانشگاه بوعلي سينا - همدان دانشگاه نيشابور دانشگاه اراک دانشگاه سمنان دانشگاه لرستان - خرم آباد دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل دانشگاه دامغان دانشگاه بيرجند دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) دانشگاه ملاير دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان