بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته پزشکي- دکتري

116 نفر قبولی های پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
104 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
20 نفر
از اول دبيرستان
19 نفر
از دوم دبيرستان
37 نفر
از سوم دبيرستان
28 نفر
از چهارم دبيرستان
12 نفر
تجربی - پزشکي- دکتري
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 116 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 118 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 113 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 144 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 113 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 104 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 50 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 55 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 89 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 54 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 68 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 73 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 60 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 35 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 64 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 64 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 59 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 69 )دانشگاه علوم پزشکي فسا ( 52 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 93 )دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 57 )دانشگاه علوم پزشکي جهرم ( 34 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان ( 33 )دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 55 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان ( 33 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان ( 60 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 46 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 51 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 47 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 49 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 48 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 49 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 30 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 37 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 88 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 54 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 81 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 37 )دانشگاه علوم پزشکي دزفول ( 33 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 64 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 44 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان ( 34 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 69 )دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان ( 30 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان ( 37 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 112 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 47 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان ( 39 )دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان ( 36 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان ( 25 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان ( 24 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 53 )دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) ( 3 )
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

فراهانى عليرضا

از اراك

9 سال از چهارم دبستان / 155 آزمون

روزانه

خواجوى محمد معين

از ايذه

9 سال از چهارم دبستان / 120 آزمون

روزانه

قاسملو قيدارى نگار

از زنجان

8 سال از پنجم دبستان / 113 آزمون

روزانه

كريمى زاده زهرا

از برازجان

8 سال از پنجم دبستان / 111 آزمون

روزانه

قاسمى ميترا

از اسفراين

8 سال از پنجم دبستان / 109 آزمون

روزانه

بهروزيه صدرا

از تبريز

8 سال از پنجم دبستان / 106 آزمون

روزانه

بروجردى محمدجواد

از زنجان

8 سال از پنجم دبستان / 105 آزمون

روزانه

آباديفرد عرفان

از تبريز

7 سال از اول راهنمايي / 104 آزمون

روزانه

سلطانى

از كرج

7 سال از اول راهنمايي / 103 آزمون

روزانه

جوادى محمد امين

از لاهيجان

6 سال از دوم راهنمايي / 129 آزمون

روزانه

افخمى نيا على

از اروميه

6 سال از دوم راهنمايي / 91 آزمون

روزانه

كيانى مريم

از تهران

5 سال از سوم راهنمايي / 95 آزمون

روزانه

زمردى اميرحسن

از تبريز

5 سال از سوم راهنمايي / 93 آزمون

روزانه

صديقى محمدرضا

از بم

5 سال از سوم راهنمايي / 91 آزمون

روزانه

بهارفصل دانيال

از شهر قدس

5 سال از سوم راهنمايي / 85 آزمون

روزانه

وليزاده ايلخچى پريا

از تبريز

5 سال از سوم راهنمايي / 84 آزمون

روزانه

جنت دوست پيام

از تبريز

5 سال از سوم راهنمايي / 81 آزمون

روزانه

قانع يكتا

از تهران

5 سال از سوم راهنمايي / 80 آزمون

روزانه

آذرمى اجيرلو ايلشن

از اردبيل

5 سال از سوم راهنمايي / 77 آزمون

روزانه

دست پاك اميرحسين

از ياسوج

5 سال از سوم راهنمايي / 65 آزمون

روزانه

شهرجردى مبين

از اراك

4 سال از اول دبيرستان / 84 آزمون

روزانه

كارگرجدى ابراهىمى اميرحسين

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 84 آزمون

روزانه

سرپرست زينب

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 79 آزمون

روزانه

معاضدى عليرضا

از بيرجند

4 سال از اول دبيرستان / 78 آزمون

روزانه

شيرى طرزم ساجد

از مرند

4 سال از اول دبيرستان / 77 آزمون

روزانه

پيروزخواه مبين

از آمل

4 سال از اول دبيرستان / 77 آزمون

روزانه

حسين زاده نسيم

از بابلسر

4 سال از اول دبيرستان / 77 آزمون

روزانه

فرخنده آرين

از نور

4 سال از اول دبيرستان / 77 آزمون

روزانه

عبدالهى

از لاهيجان

4 سال از اول دبيرستان / 77 آزمون

روزانه

حسنى آهنگر مهدى

از بابل

4 سال از اول دبيرستان / 76 آزمون

روزانه

كمالى زنوزى سارا

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 73 آزمون

روزانه

پورابراهيمى باوفا اميرعلى

از رشت

4 سال از اول دبيرستان / 73 آزمون

روزانه

احمدى پوريا

از بجنورد

4 سال از اول دبيرستان / 72 آزمون

روزانه

براتى اميرضا

از قوچان

4 سال از اول دبيرستان / 66 آزمون

روزانه

قره باغى

از همدان

4 سال از اول دبيرستان / 66 آزمون

روزانه

پيشرفت ثابت همايون

از رشت

4 سال از اول دبيرستان / 65 آزمون

روزانه

فتوحى ابوبكر

از سقز

4 سال از اول دبيرستان / 65 آزمون

روزانه

موسوى جلالى سيده زهرا

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

عباسى سجاد

از قائن

4 سال از اول دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

يزدانى

از بجنورد

3 سال از دوم دبيرستان / 71 آزمون

روزانه

بهشتى زاده فاطمه

از پاوه

3 سال از دوم دبيرستان / 70 آزمون

روزانه

پورحسين مهدى

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 66 آزمون

روزانه

رشيدى فرهنگ

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

زارع

از بيرجند

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

رجبى محمد عارف

از خدابنده

3 سال از دوم دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

رجبى محمد عرفان

از خدابنده

3 سال از دوم دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

پهلوان فلاحى محمدطاها

از تفت

3 سال از دوم دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

صدوقى كيا

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

قاسم بگلو اميرحسين

از خوي

3 سال از دوم دبيرستان / 60 آزمون

روزانه

صلابت درسا

از اراك

3 سال از دوم دبيرستان / 60 آزمون

روزانه

رجبلى زهرا

از گنبد

3 سال از دوم دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

حيدرزاده آيدا

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

مقيمى وحيد

از خواف

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

پيغمبر دوست ثناالسادات

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

تيمورى محمد

از زنجان

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

لك‌ بهينا

از اراك

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

محمدى بايزيدى سعيد

از تربت حيدريه

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

شريف كاظمى

از چالوس

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

آقازاده محمدمهدى

از اروميه

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

انگورج تقوى آزاده

از چالوس

3 سال از دوم دبيرستان / 52 آزمون

روزانه

زارع قلي نژاد مهراد

از اروميه

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

رعيتى شوازى رويا

از يزد

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

اسلامى محمدامين

از اشتهارد

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

خوشرومعينى محمدرضا

از زاهدان

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

وفايى امير معين

از كرج

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

عابد محمد

از بندرعباس

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

طالبى مهدى

از مياندوآب

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

مشفق عليرضا

از ملاير

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

شجاعى سيدشايان

از مشهد

3 سال از دوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

ملكى محمدسينا

از اردستان

3 سال از دوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

آزر دار تارا

از كرج

3 سال از دوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

سرسازى آروين

از اهواز

3 سال از دوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

بهمنى محمدرضا

از كهنوج

3 سال از دوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

ميرزايى جديدى پارسا

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

صدريكتا اميررضا

از كرج

3 سال از دوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

كرامت ويرثق سجاد

از اسلام‌شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

سلطانى عليرضا

از قوچان

2 سال از سوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

نجفى نگين

از عجب شير

2 سال از سوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

قنبرى سيده فاطمه

از اردبيل

2 سال از سوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

بيگلرى فروزان

از ابهر

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

سروستانى زهرا

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

نعمت الهى ثانى بهراد

از رامسر

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

حسنيان مطهره

از سمنان

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

سيبويه سجاد

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

بزرگ زاده سندى على

از همدان

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

الماسى اديب

از ديواندره

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

باغچى محمدجواد

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

آل ياسين سيدمحمدمهدى

از زنجان

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

بهارلوئى پوريا

از شهركرد

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

ملكى ثمين

از اروميه

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

انصارى فرد

از تنكابن

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

شريعت نيا محمدمعين

از نيشابور

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

ولى زاده امير حسين

از پاكدشت

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

باقرى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

زكوى سارينا

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

دانائيان سپهر

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

طالبى فاطمه زهرا

از اراك

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

مهران زاده على

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

ناظمى هرندى هادى

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

خانى ماهان

از قزوين

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

صالحى نظام آبادى ساسان

از مشهد

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

علائى فرادنبه الميرا

از بروجن

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

فرشباف نادى ملينا

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

حسينى سيده مائده

از آمل

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

حبيبان ميبدى

از ميبد

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

سرورى سلطانى عباس

از اسفراين

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

موچانى عليرضا

از فرديس

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

پورطالبى وراعون حميدرضا

از ميبد

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

شهسوار حقيقى شيرين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

خيرخواهان عليرضا

از سمنان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

محمودزاده ثاقب اميررضا

از زاهدان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

محمدى هادى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

صمصامى حسام

از زنجان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

نقوى عرفان

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

اربابى آرش

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

قنادزاده راد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه