بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته پزشکي- دکتري

113 نفر قبولی های پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران
89 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
10 نفر
از اول دبيرستان
15 نفر
از دوم دبيرستان
33 نفر
از سوم دبيرستان
31 نفر
از چهارم دبيرستان
24 نفر
تجربی - پزشکي- دکتري
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 116 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 118 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 113 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 144 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 103 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 113 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 50 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 55 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 89 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 54 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 68 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 73 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 60 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 35 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 64 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 64 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 59 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 69 )دانشگاه علوم پزشکي فسا ( 52 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 93 )دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 57 )دانشگاه علوم پزشکي جهرم ( 34 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان ( 33 )دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 55 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان ( 32 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 46 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 51 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان ( 59 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 47 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 49 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 48 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 48 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 30 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 37 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 88 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 54 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 81 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 35 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي دزفول ( 33 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 64 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 44 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان ( 34 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 69 )دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان ( 30 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان ( 37 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 111 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 47 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان ( 39 )دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان ( 36 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان ( 25 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان ( 24 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 52 )دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) ( 3 )
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

كريمى فرزانه

از خوي

6 سال از دوم راهنمايي / 120 آزمون

روزانه

جمالى مهدى

از پلدشت

6 سال از دوم راهنمايي / 116 آزمون

روزانه

عالى

از خوي

6 سال از دوم راهنمايي / 114 آزمون

روزانه

متوليان سجادى سيد مرتضى

از طبس

6 سال از دوم راهنمايي / 106 آزمون

روزانه

ترنجى زاده

از اهواز

6 سال از دوم راهنمايي / 102 آزمون

روزانه

مهدى پور رابرى پرديس

از كرمان

6 سال از دوم راهنمايي / 88 آزمون

روزانه

دارابى

از شهريار

6 سال از دوم راهنمايي / 62 آزمون

روزانه

آشورى راد فاطمه

از شوشتر

5 سال از سوم راهنمايي / 101 آزمون

روزانه

ايمانى مهدى

از اسفراين

5 سال از سوم راهنمايي / 89 آزمون

روزانه

كرمى اميرحسين

از تاكستان

5 سال از سوم راهنمايي / 75 آزمون

روزانه

رستمى محمدرضا

از قروه

4 سال از اول دبيرستان / 87 آزمون

روزانه

على پور حسينى نياكى سيدمصطفى

از لاهيجان

4 سال از اول دبيرستان / 84 آزمون

روزانه

دهوارى دهك فرهاد

از سراوان

4 سال از اول دبيرستان / 80 آزمون

روزانه

مقصودى دربه على

از شهريار

4 سال از اول دبيرستان / 77 آزمون

روزانه

هاشمى سيدمهدى

از كاشمر

4 سال از اول دبيرستان / 76 آزمون

روزانه

آخوندى يامچى سجاد

از مرند

4 سال از اول دبيرستان / 76 آزمون

روزانه

فتحعلى پور فرناز

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 74 آزمون

روزانه

محمودى فائزه

از تاكستان

4 سال از اول دبيرستان / 73 آزمون

روزانه

اكبرى على

از خدابنده

4 سال از اول دبيرستان / 72 آزمون

روزانه

محمدى مبين

از مريوان

4 سال از اول دبيرستان / 69 آزمون

روزانه

صالحى محمد

از اراك

4 سال از اول دبيرستان / 65 آزمون

روزانه

حبيب نژاد بتهاش تينا

از كرج

4 سال از اول دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

واعظى فراز

از زنجان

4 سال از اول دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

امينى حاجى آبادى محمدامين

از يزد

4 سال از اول دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

ارمل على

از كرمانشاه

4 سال از اول دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

اصغرى متين

از مامونيه / زرنديه

3 سال از دوم دبيرستان / 67 آزمون

روزانه

رحيمى امير

از رشت

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

ميكائيلى سنا

از سنندج

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

ناظرى قوجق آى ناز

از گنبد

3 سال از دوم دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

بيگ زاده مهدى

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

شاكرى اميرحسين

از اراك

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

مرزبان

از اراك

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

تاج بخش محمدحسين

از ملاير

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

كاظمى اميرحسين

از الوند

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

نبى زاده فردين

از پيرانشهر

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

محمدعلى نژاد عمران شايان

از آمل

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

سارانى نژاد

از بهشهر

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

محمدپور نگار

از قائم شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 56 آزمون

روزانه

ابراهيمى محمد عارف

از قائن

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

محمودوند بهناز

از خرم آباد

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

كريمى نگين

از شهركرد

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

خلفى منفرد عليرضا

از زنجان

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

بالابنديان محمد

از رامسر

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

اكبرى محمدمهدى

از زاهدان

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

اميدى فيروزآبادى حانيه

از اهواز

3 سال از دوم دبيرستان / 52 آزمون

روزانه

كاظملو مهدى

از خدابنده

3 سال از دوم دبيرستان / 52 آزمون

روزانه

رضائى محمدحسين

از آمل

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

قراگوزلو عليرضا

از كرج

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

على پور ارغوان

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

هاشمى نژاد محمد مهدى

از اصفهان

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

طاهرى نيك رضا

از ياسوج

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

غلامى احمد

از اسلام‌شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

براهيم باستانى پيام

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

طهماسبى ارشلو فرزين

از كرمان

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

انگورج تقوى سينا

از قائم شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

بزان محمد

از بابل

3 سال از دوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

ملك رئيسى محمدامين

از زاهدان

3 سال از دوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

فرج اللهى رامتين

از گرگان

3 سال از دوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

نورمحمدى فاطمه

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

سيفى اشكذرى

از اشکذر

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

محمدى آى ناز

از اردبيل

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

عبداللهى عرفان

از زنجان

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

درزى ژاله

از گرگان

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

امينى مهران

از سنندج

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

مرادى على

از دزفول

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

سلطانى زهرا

از نظرآباد

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

اميد على مهرنيا

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

بابكى اميرحسن

از آمل

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

موسى زائى نرگس

از گنبد

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

ميرجليلى محمدصادق

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

كشاورز فاطمه

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

شهسوارى محمدمهدى

از قزوين

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

سليمانى محمد

از سنندج

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

صباحى بندرى محمدامين

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

پرونوس محنا

از كرمانشاه

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

جسرى طاها

از كرمانشاه

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

سيمابى متين

از بيرجند

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

توپا ابوالفضل

از ساري

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

مهرى اميرحسين

از سنندج

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

آبسالان نگين

از لاهيجان

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

گودرزى عرفان

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

حسينى سيد على

از گرگان

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

پروين صدف

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

كدوئى ابوالفضل

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

ساكى محمد

از نهاوند

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

جليلى محمدامين

از گرگان

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

مهدى زاده حسين

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

اكبرى نوده

از گرگان

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

احمدى مهدى

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

زرخوان اميرحسين

از كاشمر

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

داريوشى دل آرا

از سنندج

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

حسين پور افروزى سيد محمد

از قائم شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

شيرازى اميرحسين

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

نشاسته ساز كاشى

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

كدخدايى آرش

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

فرهمندى ميثم

از حويق

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

سراجى

از كليبر

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

زارع حسين آبادى حميد

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

نيك نظر اميرحسين

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

يزدانى فاطمه

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

نوروزى كسرى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

سلگى زهرا

از قرچك

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

جوادى مهدى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

ناصر رنجبر مهرآسا

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

ميرزايى كيميا

از كرمانشاه

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

بهروزوزيرى يلدا

از پرديس

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

باغشاهى على

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

علاقى دانيال

از گرگان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

طالب اختيار مرضيه

از همدان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

تيمورى فاطمه

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

مهدى زاده على

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

توكلى غزل

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

عباسى امير فرهنگ

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه