بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته پزشکي- دکتري

113 نفر قبولی های پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
98 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
15 نفر
از اول دبيرستان
14 نفر
از دوم دبيرستان
37 نفر
از سوم دبيرستان
32 نفر
از چهارم دبيرستان
15 نفر
تجربی - پزشکي- دکتري
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 99 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 92 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 100 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 113 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 95 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 92 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 45 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 40 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 72 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 51 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 53 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 64 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 52 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 42 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 61 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 56 )دانشگاه علوم پزشکي فسا ( 44 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 48 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 74 )دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان ( 29 )دانشگاه علوم پزشکي جهرم ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 41 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 36 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان ( 52 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 36 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 46 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 38 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 44 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 34 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 36 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 77 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 46 )دانشگاه علوم پزشکي دزفول ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 72 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 38 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 34 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 50 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 79 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان ( 32 )دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان ( 27 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان ( 38 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 38 )دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 55 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان ( 27 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان ( 19 )دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) ( 3 )
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سالمى احمدرضا

از كرمانشاه

از سوم دبستان / 132 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حوائج كوروش

از بهبهان

از چهارم دبستان / 108 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رحمانى على

از نورآباد ممسني

از پنجم دبستان / 139 آزمون

روزانه نيمسال اول

قلندرى

از اقليد

از پنجم دبستان / 102 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

شعبانپور حقيقى امير حسين

از شيراز

از اول راهنمايي / 73 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

دانشمند سيدمحمد

از دهدشت

از دوم راهنمايي / 127 آزمون

روزانه نيمسال اول

برزين پوريا

از شيراز

از دوم راهنمايي / 122 آزمون

روزانه نيمسال اول

كشاورز فريد

از نورآباد ممسني

از دوم راهنمايي / 104 آزمون

روزانه نيمسال دوم

بلادى موخر بنيامين

از بهبهان

از دوم راهنمايي / 87 آزمون

روزانه نيمسال دوم

سجاديان ميلاد

از دهدشت

از دوم راهنمايي / 84 آزمون

روزانه نيمسال اول

محمدى فاطمه

از كرمانشاه

از دوم راهنمايي / 67 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

ناظم السادات ارسنجانى سيد محمد على

از ارسنجان

از سوم راهنمايي / 98 آزمون

روزانه نيمسال اول

كردى محمدامين

از گرگان

از سوم راهنمايي / 88 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رمضانى

از ساري

از سوم راهنمايي / 76 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

مرادى سينا

از كرمانشاه

از سوم راهنمايي / 58 آزمون

روزانه نيمسال دوم

غياثى نژاد اميرمحمد

از يزد

از اول دبيرستان / 79 آزمون

روزانه نيمسال اول

حسينى محمد باقر

از نورآباد ممسني

از اول دبيرستان / 76 آزمون

روزانه نيمسال دوم

عباسى كيوان

از نورآباد ممسني

از اول دبيرستان / 76 آزمون

روزانه نيمسال دوم

فرهادى روح الله

از نورآباد ممسني

از اول دبيرستان / 75 آزمون

روزانه نيمسال اول

مجيب پور ميترا

از شيراز

از اول دبيرستان / 75 آزمون

روزانه نيمسال اول

فلاح تفتى مبين

از يزد

از اول دبيرستان / 72 آزمون

روزانه نيمسال دوم

خالوپور احمد

از كرمان

از اول دبيرستان / 71 آزمون

روزانه نيمسال اول

معتمدى عليرضا

از شيراز

از اول دبيرستان / 71 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

معتمدى محمدرضا

از شيراز

از اول دبيرستان / 71 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

پروين زاده على

از لامرد

از اول دبيرستان / 70 آزمون

روزانه نيمسال دوم

زارعى امين

از نورآباد ممسني

از اول دبيرستان / 67 آزمون

روزانه نيمسال اول

فرهنگيان ارمغان

از شيراز

از اول دبيرستان / 62 آزمون

روزانه نيمسال دوم

گلرد مريم

از آمل

از اول دبيرستان / 56 آزمون

روزانه نيمسال دوم

شعبان پور حقيقى عليرضا

از شيراز

از اول دبيرستان / 46 آزمون

روزانه نيمسال اول

آزادپور مريم

از مرودشت

از دوم دبيرستان / 70 آزمون

روزانه نيمسال اول

نيكويى زاده احسان

از دهدشت

از دوم دبيرستان / 68 آزمون

روزانه نيمسال دوم

احمدى

از بوشهر

از دوم دبيرستان / 67 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

شريف زاده ابوالفضل

از مرودشت

از دوم دبيرستان / 65 آزمون

روزانه نيمسال اول

مرادى عليرضا

از مرودشت

از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه نيمسال دوم

مجرد كيميا

از شيراز

از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه نيمسال اول

درخشانى سيده سحر

از بهبهان

از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه نيمسال اول

زينلى عراقى كيميا

از مرودشت

از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه نيمسال اول

حق شناس عليرضا

از آبادان

از دوم دبيرستان / 60 آزمون

روزانه نيمسال اول

عادلى اصل اشكان

از دهدشت

از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه نيمسال دوم

چمنى نيما

از كرمانشاه

از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رنجور سرچشمه رضا

از لاهيجان

از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه نيمسال اول

ارسلانى اميررضا

از كرمان

از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه نيمسال دوم

اصوليان ريحانه

از بهبهان

از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه نيمسال اول

درى فرزاد

از گنبد

از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه نيمسال دوم

سيدى سيدعلى

از تنكابن

از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه نيمسال اول

دهقانى فيروزآبادى سجاد

از ميبد

از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه نيمسال اول

سردارى پور هانيه

از سيرجان

از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه نيمسال اول

منصورى پرنيان

از آباده

از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه نيمسال اول

زارع خفرى فاطمه

از شيراز

از دوم دبيرستان / 50 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

رادمنش على

از يزد

از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه نيمسال دوم

مروجى عليرضا

از شيراز

از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال دوم

چنگيزى ولى

از بهبهان

از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رنجبر محمدعلى

از شيراز

از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه نيمسال اول

نظرى نژاد علم ابادى احسان

از رفسنجان

از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه نيمسال اول

نيرى محمدعلى

از شيراز

از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه نيمسال اول

شكورى مازيار

از تنكابن

از دوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه نيمسال دوم

محمودزاده مهسا

از آمل

از دوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه نيمسال دوم

راسخ محمد

از شيراز

از دوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال اول

بزرودى هليا

از شيراز

از دوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه نيمسال دوم

غلامى فاطمه

از شيراز

از دوم دبيرستان / 35 آزمون

مناطق محروم بومي فارس محل خدمت ني ريز

ملاح زاده ارشك

از شيراز

از دوم دبيرستان / 35 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

اسدى على

از شيراز

از دوم دبيرستان / 34 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

مهدوى پوريا

از گرگان

از دوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه نيمسال دوم

ازادپناه على

از جهرم

از دوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه نيمسال اول

رئوفى جهرمى مهدى

از جهرم

از دوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه نيمسال اول

ميرزائى مهرداد

از نورآباد ممسني

از دوم دبيرستان / 18 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

رحيمى منش حسين

از مرودشت

از سوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال اول

كشتكار سروش

از مرودشت

از سوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال دوم

فيروزى محمدرضا

از مرودشت

از سوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال دوم

قنبرى زهرا

از گچساران

از سوم دبيرستان / 48 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

حيدرى عليرضا

از مرودشت

از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حسن پور زهرا

از مرودشت

از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه نيمسال دوم

محياپورلرى نگين

از سيرجان

از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه نيمسال دوم

علايى هانيه

از گلپايگان

از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه نيمسال اول

عبدلى نژاد محمدمهدى

از كرمان

از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال اول

كاربخش راورى فردين

از كرمان

از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال دوم

شكيبا محمدمهدى

از كرمان

از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه نيمسال اول

مرادى سپهر

از كرمانشاه

از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه نيمسال اول

جويبارى جواد

از فولاد شهر

از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه نيمسال اول

انصارى فرد احسان

از تنكابن

از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه نيمسال دوم

جوكار محمدرضا

از مرودشت

از سوم دبيرستان / 37 آزمون

مناطق محروم بومي فارس محل خدمت خرم بيد

حسينى جهرمى سيد عرفان

از جهرم

از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه نيمسال دوم

منصورى پرميس

از اهواز

از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه نيمسال دوم

اسفنديارى زهرا

از شيراز

از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه نيمسال اول

كيهان عليرضا

از شيراز

از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه نيمسال اول

قدوسى حامد

از شيراز

از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه نيمسال اول

تجلى سپهر

از شيراز

از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه نيمسال اول

مصطفوى سارا

از شيراز

از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه نيمسال اول

دواتگرزاده آرين

از شيراز

از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه نيمسال اول

جعفر زاده ابوالفضل

از يزد

از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه نيمسال اول

حسينى سيدمحمدرضا

از قم

از سوم دبيرستان / 29 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

نورى زاده فريال

از اهواز

از سوم دبيرستان / 28 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

قربان پور على

از شيراز

از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه نيمسال اول

نوروزى ميثم

از شيراز

از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه نيمسال اول

بنى هاشمى سيد مهيار

از شيراز

از سوم دبيرستان / 28 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

قهرمانى مهلا

از شيراز

از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه نيمسال دوم

صائم اميرحسين

از شيراز

از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه نيمسال اول

نامدارى ساغر

از شيراز

از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه نيمسال دوم

امراللهى طاها

از جهرم

از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه نيمسال دوم

منتظرى محمد

از گنبد

از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حيدرى مهدى

از نورآباد ممسني

از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

مناطق محروم بومي فارس محل خدمت ممسني

كامياب طره ئى فاطمه زهرا

از ساري

از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال دوم

اقسام على

از بهبهان

از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال دوم

نامورخطيرى نيما

از شيراز

از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال دوم

نصرالهى سارا

از تهران

از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال دوم

عبداله رحيمى بهراد

از بهبهان

از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

شبان سروستانى محمدمهدى

از سروستان شيراز

از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال دوم

تقى پور آريان

از شيراز

از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال اول

خليلى محمدرضا

از شيراز

از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال اول

جليل پور محدثه

از تهران

از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حافظى على

از تهران

از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

خلوصى صدق مهدى

از همدان

از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رستمى يلدا

از شيراز

از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم