بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته پزشکي- دکتري

144 نفر قبولی های پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
125 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
20 نفر
از اول دبيرستان
18 نفر
از دوم دبيرستان
48 نفر
از سوم دبيرستان
39 نفر
از چهارم دبيرستان
19 نفر
تجربی - پزشکي- دکتري
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 116 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 118 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 113 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 144 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 113 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 104 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 50 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 55 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 89 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 54 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 68 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 73 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 60 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 35 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 64 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 64 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 59 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 69 )دانشگاه علوم پزشکي فسا ( 52 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 93 )دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 57 )دانشگاه علوم پزشکي جهرم ( 34 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان ( 33 )دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 55 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان ( 33 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 46 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 51 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان ( 59 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 47 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 49 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 48 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 48 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 30 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 37 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 88 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 54 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 81 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 35 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي دزفول ( 33 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 64 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 44 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان ( 34 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 69 )دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان ( 30 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان ( 37 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 112 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 47 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان ( 39 )دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان ( 36 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان ( 25 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان ( 24 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 53 )دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) ( 3 )
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سالمى احمدرضا

از كرمانشاه

10 سال از سوم دبستان / 132 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حوائج كوروش

از بهبهان

9 سال از چهارم دبستان / 108 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رحمانى على

از نورآباد ممسني

8 سال از پنجم دبستان / 139 آزمون

روزانه نيمسال اول

قلندرى

از اقليد

8 سال از پنجم دبستان / 102 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

شعبانپور حقيقى امير حسين

از شيراز

7 سال از اول راهنمايي / 73 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

دانشمند سيدمحمد

از دهدشت

6 سال از دوم راهنمايي / 127 آزمون

روزانه نيمسال اول

برزين پوريا

از شيراز

6 سال از دوم راهنمايي / 122 آزمون

روزانه نيمسال اول

كشاورز فريد

از نورآباد ممسني

6 سال از دوم راهنمايي / 104 آزمون

روزانه نيمسال دوم

قاسميان سيد مهدى

از ياسوج

6 سال از دوم راهنمايي / 100 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

تندپور

از ياسوج

6 سال از دوم راهنمايي / 100 آزمون

روزانه نيمسال اول

بلادى موخر بنيامين

از بهبهان

6 سال از دوم راهنمايي / 87 آزمون

روزانه نيمسال دوم

شهسوارى گوغرى ريحانه

از بافت

6 سال از دوم راهنمايي / 85 آزمون

روزانه نيمسال دوم

سجاديان ميلاد

از دهدشت

6 سال از دوم راهنمايي / 84 آزمون

روزانه نيمسال اول

محمدى فاطمه

از كرمانشاه

6 سال از دوم راهنمايي / 67 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

احمدوند شاهوردى محمد

از ملاير

5 سال از سوم راهنمايي / 110 آزمون

روزانه نيمسال اول

ناظم السادات ارسنجانى سيد محمد على

از ارسنجان

5 سال از سوم راهنمايي / 98 آزمون

روزانه نيمسال اول

كردى محمدامين

از گرگان

5 سال از سوم راهنمايي / 88 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رمضانى

از ساري

5 سال از سوم راهنمايي / 76 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

نور افشان

از بندرعباس

5 سال از سوم راهنمايي / 69 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

فرزام نژاد احسان

از ياسوج

5 سال از سوم راهنمايي / 68 آزمون

روزانه نيمسال اول

غياثى نژاد اميرمحمد

از يزد

4 سال از اول دبيرستان / 79 آزمون

روزانه نيمسال اول

حسينى محمد باقر

از نورآباد ممسني

4 سال از اول دبيرستان / 76 آزمون

روزانه نيمسال دوم

عباسى كيوان

از نورآباد ممسني

4 سال از اول دبيرستان / 76 آزمون

روزانه نيمسال دوم

فرهادى روح الله

از نورآباد ممسني

4 سال از اول دبيرستان / 75 آزمون

روزانه نيمسال اول

مجيب پور ميترا

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 75 آزمون

روزانه نيمسال اول

فلاح تفتى مبين

از يزد

4 سال از اول دبيرستان / 72 آزمون

روزانه نيمسال دوم

خالوپور احمد

از كرمان

4 سال از اول دبيرستان / 71 آزمون

روزانه نيمسال اول

معتمدى عليرضا

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 71 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

معتمدى محمدرضا

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 71 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

پروين زاده على

از لامرد

4 سال از اول دبيرستان / 70 آزمون

روزانه نيمسال دوم

مرادى كر محمد حسين

از بافت

4 سال از اول دبيرستان / 67 آزمون

روزانه نيمسال اول

زارعى امين

از نورآباد ممسني

4 سال از اول دبيرستان / 67 آزمون

روزانه نيمسال اول

ميدجانى فرزاد

از ياسوج

4 سال از اول دبيرستان / 66 آزمون

روزانه نيمسال اول

بختيارى محمد مهدى

از ياسوج

4 سال از اول دبيرستان / 64 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

فرهنگيان ارمغان

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 62 آزمون

روزانه نيمسال دوم

گلرد مريم

از آمل

4 سال از اول دبيرستان / 56 آزمون

روزانه نيمسال دوم

شعبان پور حقيقى عليرضا

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 46 آزمون

روزانه نيمسال اول

سفلايى سياوش

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 35 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

آزادپور مريم

از مرودشت

3 سال از دوم دبيرستان / 70 آزمون

روزانه نيمسال اول

نيكويى زاده احسان

از دهدشت

3 سال از دوم دبيرستان / 68 آزمون

روزانه نيمسال دوم

احمدى

از بوشهر

3 سال از دوم دبيرستان / 67 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

راستى

از فيروزآباد

3 سال از دوم دبيرستان / 67 آزمون

روزانه نيمسال اول

شريف زاده ابوالفضل

از مرودشت

3 سال از دوم دبيرستان / 65 آزمون

روزانه نيمسال اول

مرادى عليرضا

از مرودشت

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه نيمسال دوم

مجرد كيميا

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه نيمسال اول

سليمى فرد مجتبى

از داراب

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه نيمسال اول

درخشانى سيده سحر

از بهبهان

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه نيمسال اول

زينلى عراقى كيميا

از مرودشت

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه نيمسال اول

سبيلى على

از بندر کنگ و چارک

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حق شناس عليرضا

از آبادان

3 سال از دوم دبيرستان / 60 آزمون

روزانه نيمسال اول

فايقى فاروق

از سردشت

3 سال از دوم دبيرستان / 59 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حمزه متين

از بافت

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه نيمسال اول

خواجه اى رضا

از قائميه

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه نيمسال دوم

عادلى اصل اشكان

از دهدشت

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه نيمسال دوم

چمنى نيما

از كرمانشاه

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رنجور سرچشمه رضا

از لاهيجان

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه نيمسال اول

حسينى آرشام

از ياسوج

3 سال از دوم دبيرستان / 56 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

درى فرزاد

از گنبد

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه نيمسال دوم

ارسلانى اميررضا

از كرمان

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه نيمسال دوم

اصوليان ريحانه

از بهبهان

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه نيمسال اول

سيدى سيدعلى

از تنكابن

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه نيمسال اول

مسرور محمدجواد

از داراب

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه نيمسال دوم

سردارى پور هانيه

از سيرجان

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه نيمسال اول

دهقانى فيروزآبادى سجاد

از ميبد

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه نيمسال اول

رادمنش على

از يزد

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه نيمسال دوم

منصورى پرنيان

از آباده

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه نيمسال اول

زارع خفرى فاطمه

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

مروجى عليرضا

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال دوم

چنگيزى ولى

از بهبهان

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حيدريان افشين

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه نيمسال اول

رنجبر محمدعلى

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه نيمسال اول

نظرى نژاد علم ابادى احسان

از رفسنجان

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه نيمسال اول

عبدالهى مهران

از كازرون

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه نيمسال اول

اسدى على

از برازجان

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه نيمسال دوم

نيرى

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه نيمسال اول

شكورى مازيار

از تنكابن

3 سال از دوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه نيمسال دوم

محمودزاده مهسا

از آمل

3 سال از دوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه نيمسال دوم

راسخ محمد

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال اول

بزرودى هليا

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه نيمسال دوم

غلامى فاطمه

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 35 آزمون

مناطق محروم بومي فارس محل خدمت ني ريز

ملاح زاده ارشك

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 35 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

اسدى على

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 34 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

مهدوى پوريا

از گرگان

3 سال از دوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه نيمسال دوم

ازادپناه

از جهرم

3 سال از دوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه نيمسال اول

رئوفى جهرمى

از جهرم

3 سال از دوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه نيمسال اول

ميرزائى مهرداد

از نورآباد ممسني

3 سال از دوم دبيرستان / 18 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

رحيمى منش حسين

از مرودشت

2 سال از سوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال اول

كشتكار سروش

از مرودشت

2 سال از سوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال دوم

فيروزى محمدرضا

از مرودشت

2 سال از سوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال دوم

قنبرى زهرا

از گچساران

2 سال از سوم دبيرستان / 48 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

صادقى

از داراب

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حيدرى عليرضا

از مرودشت

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه نيمسال دوم

پورگل آقا درزى سيده حميده

از اميركلا

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حسن پور زهرا

از مرودشت

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه نيمسال دوم

دهقانى اميرحسين

از كازرون

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه نيمسال دوم

محياپورلرى نگين

از سيرجان

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه نيمسال دوم

علايى هانيه

از گلپايگان

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه نيمسال اول

عبدلى نژاد محمدمهدى

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال اول

كاربخش راورى فردين

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال دوم

موصلى فرد رضا

از كازرون

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

مناطق محروم بومي فارس محل خدمت رستم

انصارى فرد

از تنكابن

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه نيمسال دوم

شكيبا محمدمهدى

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه نيمسال اول

مرادى سپهر

از كرمانشاه

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه نيمسال اول

جويبارى جواد

از فولاد شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه نيمسال اول

جوكار محمدرضا

از مرودشت

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

مناطق محروم بومي فارس محل خدمت خرم بيد

ميرزاده

از بندرعباس

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

حسينى جهرمى

از جهرم

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه نيمسال دوم

اسفنديارى زهرا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه نيمسال اول

كيهان عليرضا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه نيمسال اول

قدوسى حامد

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه نيمسال اول

منصورى پرميس

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه نيمسال دوم

تجلى سپهر

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه نيمسال اول

مصطفوى سارا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه نيمسال اول

دواتگرزاده آرين

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه نيمسال اول

جعفر زاده ابوالفضل

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه نيمسال اول

حسينى

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

نورى زاده فريال

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

قربان پور على

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه نيمسال اول

نوروزى ميثم

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه نيمسال اول

بنى هاشمى سيد مهيار

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

قهرمانى مهلا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه نيمسال دوم

پاسيار سارا

از ياسوج

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

صائم اميرحسين

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه نيمسال اول

نامدارى ساغر

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه نيمسال دوم

صادقى خو

از ياسوج

2 سال از سوم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه نيمسال اول

اسفنديارى روژين

از ايلام

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه نيمسال دوم

امراللهى طاها

از جهرم

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه نيمسال دوم

هدايتى خواه مجتبى

از ياسوج

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه نيمسال اول

حيدرى مهدى

از نورآباد ممسني

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

مناطق محروم بومي فارس محل خدمت ممسني

منتظرى محمد

از گنبد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه نيمسال دوم

كامياب طره ئى فاطمه زهرا

از ساري

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال دوم

اقسام على

از بهبهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال دوم

دهقانى فاطمه

از بافت

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال دوم

شبان سروستانى محمدمهدى

از سروستان شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال دوم

عبداله رحيمى بهراد

از بهبهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

نامورخطيرى نيما

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال دوم

نصرالهى سارا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حدادى نژاد زهرا

از بهمئي

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم

تقى پور

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال اول

خليلى محمدرضا

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال اول

جليل پور محدثه

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حافظى على

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال اول

خلوصى صدق مهدى

از همدان

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رستمى يلدا

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

ظرفيت مازاد نيمسال دوم