بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان انگليسي

6 نفر قبولی های زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
زبان - زبان انگليسي
دانشگاه تهران ( 6 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 9 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 24 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 3 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 4 )دانشگاه شيراز ( 12 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 12 )دانشگاه اصفهان ( 22 )پرديس رسالت - زاهدان ( 8 )دانشگاه تبريز ( 17 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان ( 9 )پرديس شهيد بهشتي - زنجان ( 10 )پرديس شهيد باهنر - اراك ( 5 )پرديس علامه طباطبايي - بوشهر ( 6 )پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر ( 3 )دانشگاه يزد ( 16 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 15 )دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران ( 9 )پرديس دکتر شريعتي - ساري ( 12 )دانشگاه گيلان - رشت ( 19 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 35 )دانشگاه كاشان ( 28 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 12 )دانشگاه زنجان ( 12 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 8 )پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان ( 16 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 31 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 25 )دانشگاه شهرکرد ( 11 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 24 )دانشگاه قم ( 13 )دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) ( 15 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 14 )دانشگاه اروميه ( 22 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 22 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 36 )دانشگاه اراک ( 10 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 9 )دانشگاه سمنان ( 12 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 8 )دانشگاه ايلام ( 5 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 6 )دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) ( 16 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 12 )دانشگاه سلمان فارسي - كازرون ( 6 )دانشگاه جهرم ( 5 )دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ( 2 )دانشگاه مراغه ( 9 )دانشگاه ياسوج ( 13 )دانشگاه يزد - مهريز ( 6 )دانشگاه بيرجند ( 20 )دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان ( 5 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 15 )دانشگاه زابل - پرديس خودگردان ( 1 )دانشگاه نيشابور ( 17 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 15 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 17 )دانشگاه گنبد ( 8 )دانشگاه ملاير ( 18 )دانشگاه بجنورد ( 12 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 8 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) ( 5 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 12 )دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ( 21 )مرکزآموزش عالي کاشمر ( 10 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل كوهدشت) ( 9 )مجتمع آموزش عالي بم ( 13 )دانشگاه زابل ( 8 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 7 )
زبان و ادبیات انگلیسی - دانشگاه تهران

بزرگ نيا حسينى سيده فاطمه

از اميركلا

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

شهبازى مائده

از زنجان

3 سال از دوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

مرآتى فشى محدثه

از شهر قدس

2 سال از سوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

باروت كوب فاطمه

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

رايگان اميرحسين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

طباطبائى فرد عليرضا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه