بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان فرانسه

5 نفر قبولی های زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
زبان و ادبیات فرانسه - دانشگاه تهران

عابدزاده زهرا

از طبس

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

عرب ندوى زرندى نگار

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

يوسفى شقايق

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

ميرزاده فيروز آباد مرضيه

از رباط كريم

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

شجاعى ساحل

از شهركرد

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه