بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان آلماني

2 نفر قبولی های مترجمي زبان آلماني دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
از چهارم دبيرستان
2 نفر
زبان - زبان آلماني
مترجمی زبان آلمانی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

زبيرى ژينو

از سنندج

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

فتوحى زهرا

از گلستان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه