بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان ايتاليايي

5 نفر قبولی های زبان ايتاليايي دانشگاه تهران
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
زبان - زبان ايتاليايي
زبان ایتالیایی - دانشگاه تهران

بهلولى امير محمد

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

روستايى

از ملارد

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

حيدرى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

فرشيدى

از نقاب سبزوار

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

حسينى فاطمه سادات

از بيرجند

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه