بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان روسي

6 نفر قبولی های زبان روسي دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
زبان روسی - دانشگاه تهران

ذوالفقارى

از شهر قدس

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

ورمقانى اميرحسين

از قرچك

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

زينال زاده سيده شيما

از زنجان

2 سال از سوم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

وزيرى نسب اميد

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

كاظم خانى نازنين

از ساري

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

معماريان پرستو

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه