بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان اسپانيايي

9 نفر قبولی های زبان و ادبيات اسپانيايي دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
زبان - زبان اسپانيايي
زبان و ادبیات اسپانیایی - دانشگاه تهران

حق پناه شادى

از كاشان

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

سربندى فراهانى فريده

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

رفعت نشان ياسمين

از اروميه

2 سال از سوم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

عبداللهى شهرزاد

از شهركرد

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

افشار زهرا

از شهر قدس

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

بنددار رويا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

سعيدى ثنا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

بردبار غزاله

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

سيد حسينى سيدمحمدحسين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه