بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان و ادبيات ارمني

4 نفر قبولی های زبان و ادبيات ارمني دانشگاه اصفهان
از چهارم دبيرستان
4 نفر
زبان - زبان و ادبيات ارمني
زبان و ادبیات ارمنی - دانشگاه اصفهان

فتحى عليكردى

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

صديقى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

عابدى

از درچه پياز

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

بابامحمدى

از ابركوه

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه