بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان و ادبيات ترکي استانبولي

5 نفر قبولی های زبان ترکي استانبولي دانشگاه اروميه
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
زبان - زبان و ادبيات ترکي استانبولي
زبان ترکی استانبولی - دانشگاه ارومیه

اقبالى

از اروميه

4 سال از اول دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

رضائى

از اروميه

4 سال از اول دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

ضيايى

از اروميه

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

غلامى

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

شهريارى

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه