بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان و ادبيات ترکي استامبولي

5 نفر قبولی های زبان و ادبيات ترکي استامبولي دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
زبان - زبان و ادبيات ترکي استامبولي
زبان و ادبیات ترکی استامبولی - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

سبحانى

از پاوه

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

قرائتى

از كرمانشاه

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

رفيعى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

ميرزاآقاخان

از تهران - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

نوبت دوم

شجاعى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه