بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان و ادبيات ژاپني

7 نفر قبولی های زبان و ادبيات ژاپني دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
زبان - زبان و ادبيات ژاپني
زبان و ادبیات ژاپنی - دانشگاه تهران

عمانى

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

نوروزى نيايش

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

محمدى اوزومچلوئى

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

على رضاپور

از ملارد

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

يوسفى على

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

قنبرزاده روژينا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

صالحى على رضا

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه