بهترین قبولی های گروه زبان در رشته زبان چيني

9 نفر قبولی های زبان چيني دانشگاه تهران
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
7 نفر
زبان چینی - دانشگاه تهران

اسلامى متين

از گنبد

5 سال از سوم راهنمايي / 73 آزمون

روزانه

دهوئى مهديه

از شهربابك

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

على محمدى

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

امينى فشمى غزل

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

دهقانى سامان

از آباده

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

رئوف

از شهريار

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

ميرزايى

از گلستان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

شريفيان

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

جانى

از رباط كريم

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه