بهترین قبولی های گروه هنر در رشته طراحي صنعتي

3 نفر قبولی های طراحي صنعتي دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
طراحی صنعتی - دانشگاه تهران

پوراحمد نسيم

از شهر قدس

7 سال از اول راهنمايي / 149 آزمون

روزانه

باقرسامانى هادى

از مرند

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

وزيرى آيدا

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه