بهترین قبولی های گروه هنر در رشته سينما

6 نفر قبولی های سينما دانشگاه هنر تهران
4 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
هنر - سينما
سینما - دانشگاه هنر تهران

دره گيرائى نسترن

از سيرجان

4 سال از اول دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

كلباسى على

از اصفهان

3 سال از دوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

ميرجليلى سيدرضا

از يزد

3 سال از دوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

حسين نژاد رضا

از هشترود

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

باستانى عليرضا

از تهران - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

نوبت دوم

نواب زاده اسمعيلى

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه