بهترین قبولی های گروه هنر در رشته نقاشي

3 نفر قبولی های نقاشي دانشگاه هنر تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
نقاشی - دانشگاه هنر تهران

اميرلو حامد

از خدابنده

4 سال از اول دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

قريشى راد سيده ارتادخت

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

مشجرى زهرا

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه