بهترین قبولی های گروه هنر در رشته نمايش عروسکي

1 نفر قبولی های نمايش عروسکي دانشگاه هنر تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
هنر - نمايش عروسکي
نمایش عروسکی - دانشگاه هنر تهران

رجبى مائده

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه