بهترین قبولی های گروه هنر در رشته ادبيات نمايشي

2 نفر قبولی های ادبيات نمايشي دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
هنر - ادبيات نمايشي
ادبیات نمایشی - دانشگاه تهران

آزاد سيدعليرضا

از شهرضا

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

دالائى كتايون

از اراك

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه