بهترین قبولی های گروه هنر در رشته طراحي پارچه

2 نفر قبولی های طراحي لباس دانشگاه الزهرا(س) - تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
طراحی لباس - دانشگاه الزهرا(س) - تهران

بنى هاشمى سيده دينا

از بندرعباس

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

عتيقى مهرنوش

از ماه شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه